ماهیت وآثار تغییر ارزش پول در فقه و حقوق ایران

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر
com_amiri_2ab@yahoo.com

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                    

چکیده. 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله. 3

2- ضرورت اهمیت تحقیق.. 5

3-پیشینه تحقیق.. 5

4- اهداف تحقیق.. 7

5- سوالات تحقیق.. 7

6- فرضیه های تحقیق.. 7

7-روش تحقیق.. 8

8-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات... 8

9-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق.. 8

10- سازماندهی تحقیق.. 9

فصل اول : کلیات : تبیین مفاهیم – تعریف – سیرتاریخی.. 10

1- کلیات پول. 11

1-1-تعریف پول در فقه وحقوق.. 11

1-2-تاریخچه عمومی انواع پول. 12

1-2-1-نظام مبادله ای پایاپای.. 13

1-2-2-نظام پولی کالایی.. 13

1-2-3-نظام پولی فلزی.. 14

1-2-4-نظام پولی کاغذی(اسکناس) 14

1-2-5- نظام پولی اعتباری.. 15

1-2-5-1- پول حکمی.. 15

1-2-5-2- پول تحریری.. 16

1-2-5-3- پول الکترونیکی.. 17

1-3- وظایف پول. 18

1-3-1-معیار سنجش ارزش... 18

1-3-2-وسیله مبادله وپرداخت... 19

1-3-3-وسیله ذخیره ارزش... 19

1-4-پشتوانه پول. 20

1-4-1- اصل پولی.. 20

1-4- 2- اصل بانکی.. 21

1-4-3- مکتب پولی وبانکی.. 21

1-5-وضعیت پول در صدر اسلام. 22

1-5-1-پول رایج در ابتدای اسلام. 22

1-5-1-1- دینار(طلا) 22

1-5-1-2- درهم(نقره) 23

1-5-2- نظام پولی حاکم در صدر اسلام. 23

1-5-3-مقایسه پول های صدر اسلام با پول های رایج فعلی.. 24

1-5-3-2-شباهت های پول های رایج در صدر اسلام با پول های رایج فعلی.. 25

1-5-3-3-تفاوت های پول های رایج در صدر اسلام با پول های رایج فعلی.. 26

1-6-مال و مالیت... 27

1-6-1-تعریف مال. 28

1-6-1-1-تعریف مال از دید اقتصاددانان. 28

1-6-1-1-1-نظریه ارزش-هزینه تولید یا کار. 28

1-6-1-1-2-نظریه ارزش-مطلوبیت... 29

1-6-1-1-3-نظریه تلفیقی.. 29

1-6-1-2- تعریف مال از دید فقها 30

1-6-1-3-تعریف مال از دید حقوقدانان. 30

1-6-2-مال مثلی وقیمی، ضابطه و اهمیت تشخیص آنها 31

1-7-پول و کالا. 33

1-7-2-انواع کالا. 33

1-7-2-تفاوت پول های رایج فعلی با سایر کالاها 34

2-تورم وتغییر ارزش پول در فقه، حقوق واقتصاد. 34

2-1- تعریف تورم. 35

2-2-ویژگی های تورم. 35

2-3-علل تورم. 36

2-4-آثار تورم. 36

2-5-تورم وافت ارزش پول. 37

2-5-1-تورم وافت خفیف ارزش پول. 37

2-5-2-تورم و افت متوسط ارزش پول. 37

2-5-3-تورم و افت شدید ارزش پول. 37

2-6-تورم پدیده ای نوظهور و مستحدثه. 38

3-ربا در فقه، حقوق واقتصاد. 39

3-1- تعریف ربا 39

3-1-1- معنای لغوی ربا 39

3-1-2- معنای اصطلاحی ربا 40

3-1-2-1- تعریف ربا از منظر فقه. 40

3-1-2-2- تعریف ربا از منظر اقتصاددانان. 41

3-1-2-3- تعریف ربا از منظر حقوقدانان. 41

انواع ربا 41

3-2-1- ربا در معاملات... 42

3-2-2- ربا در قرض.... 42

3-3-مستندات اثبات کننده حرمت ربا در دین اسلام. 43

3-4 – علل حرمت ربادر دین اسلام. 44

3-5-موارد خروج از دایره شمول حرمت ربا 45

3-6- تفاوت ربا، ربح وسود. 46

4-پیشینه فقهی، حقوقی تغییر ارزش پول، جبران آن و نیز اهمیت موضوع برای مسلمانان. 47

فصل دوم : ماهیت ارزش  پول در فقه و حقوق ایران. 50

1-ارزش پول در فقه و حقوق.. 52

1-1-ارزش ذاتی پول. 52

1-2-ارزش اعتباری پول. 53

1-2-1-ارزش یا قدرت خرید اسمی پول. 54

1-2-2-ارزش یا قدرت خرید حقیقی پول. 54

2- ماهیت ارزش پول در فقه و حقوق ایران. 55

2-1-حواله. 55

2-2- مالیت پول. 56

2-2-1-پول مال مثلی است... 60

2-2-1-1-مثلی بودن پول اعتباری به حسب قدرت خرید اسمی.. 60

2-2-1-2- مثلی بودن پول اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی.. 63

2-2-2-پول مال مثلی اعتباری است... 64

2-2-3- پول مال قیمی است... 65

2-2-4-پول در کوتاه مدت مثلی و در بلند مدت قیمی است... 67

2-2- 5- پول  ماهیت اعتباری وقدرت خرید حقیقی دارد. 68

2-3- تجزیه، تحلیل نظریات وارائه نظریه جامع. 73

فصل سوم: آثار فقهی، حقوقی تغییر ارزش پول و مطالعه تطبیقی با خسارت تاخیر تأدیه. 79

1- آثار تغییر ارزش پول در تعهدات پولی از منظر فقه و حقوق.. 81

1-1- مصادیق بارز تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی.. 82

1-2-احکام مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی(امکان تعدیل دیون پولی) 85

1-2-1-احکام مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی با توجه به ماهیت ارزش پول. 85

1-2-1-1-پول مثلی است، بسته به جهت مثلی بودن امکان مطالبه تغیرارزش پول متفاوت است. 86

1-2-1-1-1- پول مثلی به حسب قدرت خرید اسمی است، پس تغییر ارزش پول قابل مطالبه نیست. 86

1-2-1-1-2-پول مثلی به حسب قدرت خرید حقیقی است، پس تغییر ارزش پول قابل مطالبه است. 87

1-2-1-3- پول قیمی است، پس تغییر ارزش پول قابل مطالبه است. 89

1-2-1-4- پول در کوتاه مدت مثلی و در بلند مدت قیمی است، پس در بلند مدت تغییر ارزش پول قابل مطالبه است. 90

1-2-1-5- پول ماهیت اعتباری و قدرت خرید حقیقی دارد، پس تغییر ارزش پول قابل مطالبه است. 91

1-2-1-6-باتوجه به نظریه جامع پول ماهیت اعتباری و قدرت خرید حقیقی دارد، پس تغییر ارزش پول قابل مطالبه است. 92

1-2-2- احکام مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی با توجه به سایر علل.. 93

1-2-2-1- دسته اول: تغییرات ارزش پول قابلیت مطالبه دارد. 93

1-2-2-1-1- جلوگیری از ضرر و زیان داین.. 93

1-2-2-1-2- با درنظرداشت به دید عرف در مورد ادای دین در صورت تغییر ارزش پول. 94

1-2-2-1-3- لزوم رعایت قاعده عدل و قسط.. 94

1-2-2-1-4- لزوم وفای به عهد در قراردادها 95

1-2-2-1-5- فلسفه وجودی پول بیان ارزش است. 95

1-2-2-1-6- برطرف شدن دشواری های قرض الحسنه. 96

1-2-2-1-7- لزوم حفظ ارزش وقدرت خرید پول در باب مهریه. 96

1-2-2-2- دسته دوم : تغییرات ارزش پول قابلیت مطالبه ندارد. 96

1-2-2-2-1- خلاف عدل وانصاف... 96

1-2-2-2-2- جهالت در قرارداد. 97

1-2-2-2-3- افت ارزش پول مصداق عدم النفع وغیر قابل مطالبه است. 97

1-2-2-2-4- پیامده های اقتصادی.. 97

1-2-2-2-5- عدم تغییر ارزش پول. 98

1-2-2-2-6- ادله نقلی.. 98

1-2-2-2-7- مطالبه افت ارزش پول مصداق ربا است. 98

1-2-2-2-8- پول پدیده مستحدثه نیست. 99

1-2-2-3- دسته سوم : در قابلیت امکان مطالبه تغییرات ارزش پول قائل به تفصیل اند. 99

1-2-2- 3-1- تفصیل به جهت تفاوت دید عرف در منشأ تعهدات پولی.. 99

1-2-2-3-2- تفصیل بین مصادیق ید امانی و ید ضمانی، منشأ تعهدات پولی.. 100

1-2-2-3-3-تفصیل بین علم یا جهل از آینده پول، از حیث تغییر ارزش پول. 100

1-2-2-3-4-تفصیل بین تاخیر و عدم تاخیر در ادای تعهد پولی.. 100

1-2-2-4-دسته چهارم: در قابلیت امکان مطالبه تغییرات ارزش پول قائل به مصالحه اند. 101

1-2-2-4-1- حکم به غیرقابل مطالبه بودن تغییرات ارزش پول و نیز لزوم توسل به مصالحه. 101

1-2-2-4-2- حکم به قابل مطالبه بودن تغییر ارزش پول و نیز لزوم توسل به مصالحه. 102

1-2-2-4-3- حکم به قابل مطالبه بودن تغییرارزش پول ودرجای دیگرحکم به فابل مطالبه بودن یاتوسل به مصالحه 102

1-2-4-4- لزوم توسل به مصالحه. 102

1-2-3-تجزیه، تحلیل و نتیجه گیری از نظریات مطروحه پیرامون موضوع. 102

2- بررسی و مطالعه تطبیقی قابلیت مطالبه تغییر ارزش پول و خسارت تاخیر تأدیه. 111

2-1- دلایل مطروحه دلالت می کنند، مطالبه تغییر ارزش پول و خسارت تاخیر تأدیه دو نهاد حقوقی متفاوت اند. 112

2-2- مقررات قانونی حاکی از آن است مطالبه تغییر ارزش پول و خسارت تاخیر تأدیه دو نهاد حقوقی متفاوت اند. 114

2-2-1- بررسی و تشریح تبصره ی ماده 1082 قانون مدنی.. 114

2-2-2- بررسی و تشریح مقررات قانونی مربوط به خسارت تاخیر تأدیه. 117

نتیجه گیری.. 124

منابع و مآخذ. 129

 

چکیده

در خصوص تغییر ارزش پول که اثر آن در دیون و تعهدات پولی می باشد، حکم کلی مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی مبنی بر امکان مطالبه تغییر ارزش پول و تعدیل دیون پولی با توجه به ماهیت ارزش پول وسایر ادله از منظر علما چیست؟ آیا با تصویب تبصره ی ماده 1082 ق.م که مقنن نظریه قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی را در باب مهریه پذیرفته است، مقررات مذکور قابلیت تسری به سایر دیون پولی را نیز دارد یا نه و حکم موضوع در فقه و قوانین موضوعه چه وضعیتی دارد؟ آیا به لحاظ ماهوی و نیز مقررات قانونی، خسارت تاخیر تأدیه و مطالبه تغییر ارزش پول دو نهاد حقوقی متفاوت و قابل تفکیک اند یا نهاد حقوقی واحد اند؟ ودر هر صورت حکم قابلیت مطالبه دو نهاد حقوقی مذکور یا نهاد حقوقی واحد، در فقه و حقوق ایران از چه وضعیتی برخوردار می باشد؟

درتعهدات پولی در فرض تغییر ارزش پول با توجه به ماهیت اعتباری ارزش و قدرت خرید حقیقی پول و سایر ادله مطروحه، حکم مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در دیون و تعهدات پولی قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و به عبارت دیگر  تعدیل دیون پولی و برابرسازی بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه می باشد.ضابطه تعیین شده در تبصره ی1082 ق.م که پذیرش نظریه قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول در مهریه می باشد، با توجه به اینکه مهریه نیز به عنوان مصداقی از دیون پولی خصوصیت خاصی ندارد ولذا ضابطه مقرر در تبصره ی فوق علاوه بر مهریه به سایر دیون پولی نیز قابل تسری و اعمال است.همچنین خسارت تاخیر تادیه و مطالبه تغییر ارزش پول دو نهاد حقوقی متفاوت تلقی می شوند، به جهت اینکه از لحاظ ماهوی خسارت تاخیر تأدیه در صورت تاخیر در ادای دین پولی و حتی ثبات ارزش پول، ولی مطالبه تغییر ارزش پول بی ارتباط به آن و در حالت افزایش یا کاهش ارزش پول و حتی بدون تاخیر لازم می شود و نیز مقررات قانونی تبصره ی ماده 1082 ق.م ناظر به قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی در باب مهریه، ولی ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره ی آن، ماده522  ق.آ.د.م و نیز قانون استفساریة تبصرة الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ  ناظر قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تأدیه می باشند. پس موضوع هر دو نهاد حقوقی مذکور در مقررات  قانونی نیز متفاوت بوده و هرکدام  در صورت وجود شرایط قانونی قابلیت مطالبه دارند.

 

واژگان کلیدی : دیون پولی، ماهیت ارزش پول، آثار تغییر ارزش پول در فقه و حقوق ایران، تعدیل دیون پولی، خسارت تاخیر تأدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

تغییر ارزش پول و به طور شایع افت ارزش پول، از پدیده های اقتصاد پولی معاصر است، چرا که از خصوصیات آشکار واثر گذار اقتصاد حاضر به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجهان سومی وجود تورم دو رقمی وحتی در برخی از کشورها که گریبان جنگ داخلی هستند، این خصیصه موجب کاهش ارزش پول وپدیدار شدن مشکلات اقتصادی وحتی حقوقی بسیاری در کشورهای مسلمان وافزون برآن، مشکلات شرعی در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود.فروشنده ای که اجناس رابه نسیه فروخته به دلیل تورم نمی تواند همان اجناس را با همان قیمت فروخته شده بخرد، طلبکاری که به علل گوناگون همچون اختلافات  حقوقی یا امتناع بدهکاراز پرداخت و یا ناتوانی وی از بازگرداندن مبلغ بدهی برای مدت طولانی نتوانسته طلب خود را پس بگیرد، متوجه می شود که مبلغ اسمی قابل پرداخت درمقابل ارزش واقعی طلب تفاوت فاحشی پیدا کرده است، یا سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سودهای بانکی، درحساب سپرده های بلندمدت چند ساله سرمایه گذاری می کنند، متوجه می شوند که نه تنها سودی نبرده اند، بلکه پس از چندسال توانایی دریافت ارزش واقعی سپرده شان را نیز ندارند، بانک هایی که باسودمشخص تسهیلات بلندمدت اعطاء کرده اند دروضعیت تورمی احساس می کنند نه تنها سودی نبرده اند بلکه ارزش اسمی سرمایه خودرا ازدست داده اند. درچنین شرایطی دولت ها اقدامات متفاوتی را به مورد اجرا می گذارند که بتوانند دامنه گسترش تورم، که موجب افت ارزش پول می شود را مهار کنند، اما واقعیت این است که پیچیدگی ماهیت ارزش پول وتاثیرگذاری برزندگی مردم ونیزتفاوتهای موجوددر نوع نگرش ملت ها بدلیل وجود ادیان ومذاهب مختلف موجب گردیده، تاشیوه برخورد کشورها با این معضل اقتصادی، اجتماعی متفاوت باشد.

دربسیاری ازکشورها به محض افزایش نرخ تورم دربستر زمان، که معمولا از طریق بانکهایا موسسات مالی واعتباری بصورت روزانه اعلام می شود، دربخشهای مالی دولتی  وخصوصی متناسب با میزان افت ارزش پول، نرخ سودمعاملات یا بهره دیون مالی را افزایش می دهند. بدین ترتیب کاهش ارزش اصل آورده خود را جبران می نمایند.اما در کشورهای اسلامی با تاکید دین اسلام به تحرم نوعی رفتارتحت عنوان ربا موضوع پیچیده تر می شود و شیوه برخورد با تورم متفاوت با سایرکشورها خواهدبود و در جوامع اسلامی نیزمردم به وسیله انواع عقود و معاملات بایکدیگرروابط اقتصادی وحقوقی برقرارمی کنند، دراین میان تغییرات ارزش پول، چه بصورت افت یا افزایش ارزش پول در این روابط تاثیرات عمیقی می‌گذارد. همچنین درجوامع اسلامی مردم دغدغه دارند که مبادا در جریان فعالیتهای حقوقی واقتصادی خود مرتکب گناه شوند و به این فکرهستندکه درعین رعایت دستورات دینی باشرایط موجود به حیات اقتصادی خود تداوم بخشند.

در این ارتباط، مقام معظم رهبری نیز درسخنرانی درجمع مدرسان وطلاب حوزه علمیه قم درسال 1374 فرمودند:))...امروزه خیلی از مسائل وجوددارد که فقه بایدتکلیف آنهارا روشن کند، ولی معلوم نکرده است .فقه توانایی دارد، لاکن روال کارطوری بوده که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول، اصلاً پول چیست؟...بحث ارزش پول درهنگام تورم های سرسام آورسنگین، آن تورمی که بطور قهری درحرکت عمومی هرجامعه وجوددارد و موجب رشد است، چه می شود؟بدون تورم جامعه به رکورد خواهد انجامید، آن مورد را نمی گویم، منظورم تورم های 20 ،30 ، 50 درصدی وتورم های سه رقمی است که از این هفته تا آن هفته، ارزش پول کم می شود در این حالتها قضیه پول چه می شود، بدهکاریهای پول وقرض هایی که از هم می گیریم چه می شود؟اگر6ماه پیش 100 تومان از شما قرض گرفتم وحال می خواهم پس بدهم ، آن 100تومان با 100تومان حال چه فرق دارد. بلاخره تکلیف این مسئله، درفقه باید روشن شود.بایدبرای این کارها، مبنا درست کرد.البته انسان می تواندکار خودش را به اطاقات وعمومات آسان کند، اما مسایل این گونه حل نمی شود.)) .(هدایتی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1379،  ش113-114) .

1-بیان مسئله

جوامع بشری برای بهره برداری بهتر ازمواهب طبیعت وامکانات موجود به مبادله تولیدات اقدام کرده و برای بهبود روابط اقتصادی پول در جایگاه وسیله مبادله ای مطرح است. اما تاریخ پررمز و راز پول، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که باوجود سادگی، بسیارپیچیده و تاریک می نماید، گاه اندک درگرکونی درآن چنان متغییرهای اقتصادی رابه هم می ریزیدکه حتی صرافان کهنه کاربانک ها، استادان نظریه پرداز اقتصاد، بانکداری وحقوقی نیز از بررسی آن ناتوان می مانند. بنابراین باید ماهیت ارزش پول را شناخته وآثار آن را در فقه وحقوق بررسی وتبیین نمود یعنی ذات، چیستی وجوهره افزایش یا کاهش ارزش پول در بستر زمان ونیز آثار مترتب برآن، که باتوجه به ماهیت ارزش پول تغییرات ارزش پول قابلیت مطالیه دارد یا نه؟ که در تحقیق حاضربه دنبال تحلیل موضوع وبررسی امکان مطالبه تغییرات ارزش پول هستیم و نیزبه جهت ارتباطی که خسارت تاخیر تادیه، که درحالت تاخیر از پرداخت تعهدات پولی حاصل می شود، به بحث امکان قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول دارد، بررسی نظریات اندیشمندان اسلامی وقانون گذار دراین حوزه را می طلبد.

درسال های اخیر تغییرارزش پول به صورت افت ارزش پول وارتباط آن با ربا، درایران اسلامی مورد توجه برخی از پژوهشگران حوزوی ودانشگاهی قرارکرفته است. اهمیت مسئله مذکور به اندازه است که برخی از فقهای معاصربه طورصریح در این خصوص فتوا داده اند و به ارائه دیدگاه های مختلفی پرداخته اند. درحقیقت متقدمان فقهای شیعه عمدتاً هیچ اشاره‌ای به جبران کاهش ارزش پول دربدهی‌ها و معاملات مدت دار نداشته اند، زیرااین مسئله (کاهش مستمرارزش پول در طول زمان)از جمله مسائل مستحدثه اثر حاضر می باشد. اما بعد از پیروی انقلاب اسلامی و برپایه نظام اسلامی در ایران که فقها مستقیماً و بیش از گذشته در جریان تحولات واوضاع  اقتصادی قرارگرفته، مسئله بانکداری بدون ربا بطور جدی مطرح گردید، توجه وقدت بیشتری از سوی صاحب نظران اسلامی به مسئله لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون ومعاملات مدت دار صورت گرفت ودر همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهه 70 ،به برگزاری سمیناربانکداری اسلامی مبادرت ورزید که اساتیدبه نظریه پردازی در این مسئله پرداختند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید اسمی پول معتقدند: اگرارزش وقدرت خرید حقیقی پول ومعیار وملاک قرارگیرد، ازمصادیق ربا خواهد بود واضح است که ربا از محرمات اسلام است بنابراین جهت پرهیز از این عمل حرام، باید همان ارزش اسمی پول مورد توجه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی،1375،ص226).در مقابل برخی نیزباملاک قرار دادن قدرت خرید حقیقی پول معتقدند: خاصیت پول جزء حفظ ارزش ومالیت نیست، بنابراین وقتی در طول زمان براثرتورم، ارزش ومالیت آن کاهش یابدیا ازبین برود، دردیون وروابط پولی بایدجبران شود(یوسفی،1387،ص231 ) چنانکه برخی نیزبا استنادبه مسائل موضوع شناسی پول ومطالبات بین تورم های شدید وضعیف قائل به تفصل شده اند وبرخی از فقها نیز به عنوان راه چاره ای برای جبران کاهش ارزش پول، فتوا به مصالحه داده اند. بنابراین باتوجه به تنوع نظریات، اهمیت موضوع وگسترده بودن حوزه تاثیرآن در مسائل فقهی، حقوقی واقتصادی و باتوجه به اینکه قانون گذار در سال 1376در تبصره ی ماده 1082 قانون مدنی نهاد حقوقی نظریه قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول در باب مهریه، به عبارت دیگرامکان تعدیل دیون پولی در خصوص مهریه را به رسمیت شناخته، اقتضا دارد تحقیق گشترده وهمه جانبه در مورد ماهیت ارزش پول وتاثیرآن در مقام وفای به عهد وسقوط تعهدات و مکان تسری مقررات مذکور مهریه به سایر دیون پولی صورت گیرد.

 

 


  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

بیماری ایدز (HIV)

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر
com_amiri_2ab@yahoo.com

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

پیش گفتار                                                                                            1

مقدمه                                                                                                 3

ایدز چیست؟                                                                                         8

نشانه های بیماری ایدز                                                                             9

مخاطرات در خلال سیر عفونت بوسیله ویروس ایدز                                          10

آیا بیماری ایدز بهبود پذیر است؟                                                                12

مرحل پیدایش بیماری ایدز و علائم ظاهری آن                                               20

راههای انتقال بیماری ایدز                                                                         23

سایر راههای انتقال                                                                                  26

انتقال ویروس ایدز از طریق حشرات                                                             26

اطلاعاتی پیرامون HIV و ایدز                                                                   31

مایعات معمولی که HIV را منتقل نمی کنند؟                                                38

اثرات HIV روی کودکان چیست؟                                                              41

پیشگیری از HIV                                                                                  41

آزمایش آنتی بادی HIV                                                                          43

اطلاعاتی پیرامون بیماریهای مقاربتی                                                            44

اطلاعاتی پیرامون الکل و مواد مخدر                                                             55

کوکایین/کرات                                                                                       58

هروئین                                                                                                60

ماری جوانا ( و حشیش )                                                                          62

پیش گیری از انتقال ایدز در منزل                                                               66

همه روئید ( بواسیر )                                                                               69

نتیجه گیری                                                                                          70

منابع و ماخذ                                                                                         71

 

پیش گفتار :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در جوامع پیشرفته اروپایی، آمریکایی و حتی در جوامع جهان سوم با وجود تلاشهای فراوانی که در زمینه های گوناگون علمی توسط اندیشمندان و پژوهشگران مختلف صورت گرفته و می‌گیرد. باز هم شاهد ابهاماتی در برخی از حیطه های علمی هستیم.

یکی از این حیطه های وسیع و گسترده روز به روز شاهد موفقیت ها و تازه های فراوانی در آن هستیم شاخه علوم پزشکی است. با وجود پیشرفت های قابل ملاحظه ای که در زمینه های شاخه های پزشکی صورت گرفته ولی باز هم به بیماریهایی برخورد می نماییم که هنوز با وجود این همه پیشرفت برای آنان هیچ راه چاره و هیچ گونه درمانی پیدا نشده است.

یکی از این نقاط ابهام که هنوز هم ذهن و فکر دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان علم پزشکی رابه خود مشغول کرده است بیماری است که از آن به عنوان طاعون سیاه، بیماری خون و یا اندوه قرن 21 یاد می‌کنند . بیماری نا شناخته ای که فقط نام ان برای ما شاید آشنا باشد ولی دلایل بروز آن و نحوه پیشگیری و درمان آن را به درستی نمی شناسیم.

آری این بیماری که گریبانگیر تمامی جوامع پیشرفته و غیر پیشرفته گردیده است روز به روز بر آمار مبتلایان به آن افزوده می شود و با کمال تاسف هر روز شاهد بالا رفتن آمار قربانیان آن هستیم ایدز نام دارد.

بدون شک تمامی ما تاکنون بارها و بارها واژه ایدز را شنیده و شاید فقط برای لحظه‌ای گذرا به آن اندیشیده ایم لیکن هیچگاه پیش خود درباره این بیماری فکر و تامل نکرده ایم که واقعا این بیماری چیست؟ از کجا می آید؟

مبتلایان به آن چه افرادی هستند؟ علایم و نشانه های آن چیست؟ و سوالاتی از این قبیل که برای ما و سایر افرادی که این واژه را می شنوید پیش می آید. ولی آیا تاکنون توانسته ایم برای تمامی این سوالات پاسخ جامعی بیابیم؟

پس برای اینکه از این بلای خانمانسوز که به تعبیر گروهی از کارشناسان نوعی جرم محسوب می شود در امان باشیم می بایستی اطلاعاتی کامل و جامع درباره این بیماری داشته باشیم. یقیناً مطالعه و آگاهی درباره این بیماری می تواند کمک شایانی به تمامی افراد جامعه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

در سال 1981 میلادی برای نخستین بار نقاب از چهره زشت و غیر قابل تحمل بیماری مرموز و ناراحت کننده‌ی ایدز کنار رفت و شوم ترین حادثه تاریخ پزشکی انسان نام گرفت. از آغاز بروز این بیماری تاکنون نه تنها از یورش بیرحمانه آن کاسته نشده بلکه روز به روز بر تمامی مبتلایان بی بندوبار بوالهوس و لجام گسیخته از یک سو قربانیان بی گناه و معصوم از سوی دیگر نیز افزوده شده است.

با توجه به پیشرفتهای شگفت آور دانش بشری و غلبه علم و تکنولوژی بر اغلب بیماریهای انسانی که یا ریشه کن شده و فقط نامی از آن در دفتر تاریخ بشری باقی مانده و یا روشهای پیشگیری و درمانی موثر در برابر آن ابداع شده اما تا این تاریخ به رغم کوشش های بدون وقفه متاسفانه موقعیت چشمگیری حاصل نشده است.

از نخستین سالهای تظاهری بیماری تا سال 1983 میلادی نگرشهای متفاوت و گوناگونی درباره عامل مولد بیماریهای مطرح بود. قربانیان اولیه این همجنس بازان جوان، افراد هائیتی الاصل، هموفیل ها و و افرادی که سابقه دریافت خون و مشتقات آن را داشته اند و مبتلایان به مواد مخدر تزریقی که از راه تزریق داخل رگ از مواد یاد شده استفاده می کرده اند تشکیل می دادند.

با اعلام ناگهانی مواد اولیه بیماری در ایالات متحده امریکا نگرانی و پریشانی عمیق بر جامعه مستولی شده بود.

این حالت اضطراب توام با فشار و سنگین درونی، چون خوره روان آحاد جامعه را به شدت می آزرد. پس از فشار خبر بروز بیماری جدید موجی عظیم از وحشت و هراس، استرس توام با از هم گسیختگی تعادل روانی و احساس نفرین و بد اقبالی بر جامعه چیره گشته بود و افراد اجتماع دفتر خاطرات و اعمال و رفتار گذشته های دور و نزدیک را ورق می زدند و لحظه به لحظه بر هیجانات روانی شان افزوده می شد، پدر خانواده آشفته حال و نگران، مادر نگران و پریشان حال  هر دو نگران آینده و سرنوشت فرزندان معصوم و بی گناه خود بودند.

روزنامه ها و رسانه های گروهی با طرح موضوعات مختلف و اغراق آمیز با چاپ و نشر عناوین درشت و مطالب هیجان انگیز و القاء حالت آشوب و عصیان بر شعله های بر افروخته دامن می زدند و بر اضطراب و تشویق و نگرانی جامعه می افزودند.

برخی از جراید بیماری را تحت عنوان « طاعون سیاه » بعضی بنام « سرطان و فیلم و حاد » و برخی با عنوان « خطرناک ترین دام مهلک » موضوع خود قرار داده و درباره آن قلم فرسائی می نمودند. عامل بیماری ناشناخته بود و شمار قربانیان بطور برق آن افزایش می یافت گویی سرعت این باد از سرعت زمان هم شتاب بیشتری گرفته بود.

در ایالات متحده امریکا اعلام بیماری ایدز با نوعی از نگرانی همراه شده بود. اعلام 14000 مبتلا به بیماری در کشور بهداشتی ایالات متحده امریکا و 1300 مورد در اروا نظر جامعه را بیش از پیش به خود جلب نمود.

افشای آمار اخیر و وحشت و اضطراب عمیق حاکم بر جامعه سبب بروز واکنش‌های غیر قابل انتظار توام با حالت آشوب و عصیان در کلیه سطوح گردید.

آغاز اعتراض شدید توام با خشونت علیه همجنس بازان صورت گرفت بطوری که کلیه افراد این گروه در پناهگاه ها مخفی و یا متواری می شدند، اما عده ای نیز مورد ضرب و شتم مردم قرار گرفتند و تعدادی نیز به قتل رسیدند.

پرستاران و کارکنان پیرا پزشکی از مراقبت بیماران مبتلا به ایدز امتناع ورزیدند. در مدارس برخی از کشورها در برابر دانش آموزان مقاومت های سرسختانه از سوی والدین به عمل آمد حتی ماموران متوفیات و پلیس از جمع آوری اجساد و تدفین قربانیان ایدز خودداری نمودند. در ماه ژانویه 1983 میلادی ویروس جدیدی به وسیله محققین پاریس شف و به عنوان مسئول ضعف و از هم پاشیدگی تدریجی قدرت دفاعی بدن و نیز عامل بیماری ایدز معرفی شد.

هیچ فردی جرات نوشیدن هر نوع آشامیدنی را در محل های عمومی و حتی خانواده ها نداشت. دندانپزشکان آداب و قواعد بهداشتی را بیش از پیش به موارد اجرا گذاشتند. از سوی دیگر انتشار وجود ویروس ایدز در عرق بدن مبتلایان به ایدز باعث شده که مردم در درون وسایل نقلیه عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و غیره از دستکش و حتی ماسک استفاده نمایند و از ترس اینکه مبادا بر اثر تماس دست افراد آلوده به ویروس با دستگیره درب به بیماری مبتلا شوند در نگرانی و تشویش عجیبی به سر می‌بردند، به طور کلی تمام عوامل یاد شده باعث شده تا یک دیدگاه مخفی نسبت به ایدز در جامعه و کشورهای گوناگون به وجود آید. خوشبختانه نتیجه تحقیقیقات کارشناسان راههای انتقال ویروس و سرایت بیماری را روشن ساخت، آمیزش جنسی، فراورده های خونی و سرایت بیماری از مادر به نوزادمورد تائید این افراد قرار گرفت بررسی افرادی که خون اهدا می کردند و دقت در انتخاب آنان موجب شد تا خون سالم و به دور از هر نوع آلودگی با ویروس ایدز فراهم شود، بنابراین راه انتقال ویروس از این طریق به کلی قطع شد.

استفاده از کاندوم به عنوان راه دیگری برای قطع زنجیره انتقال ویروس توصیه شده و این روش تنها راه موثر برای پیشگیری شناخته شد.

قرار دادن سرنگ در اختیار مبتلایان به مواد مخدر تزریقی سبب قطع تدریجی انتقال ویروس در این گروه شد.

در سال 1981 میلادی موارد اولیه ابتلا به بیماری ایدز در ایالات متحده امریکا و فرانسه اعلام شد. سپس بیماری خط مشی همه گیر به خود گرفت.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

سیالات غیر نیوتنی

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر
com_amiri_2ab@yahoo.com

 

چکیده ................................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول

مقدمه ..................................................................................................................................................................................................... 3

سیال غیر نیوتنی ................................................................................................................................................................................. 5

1-  سیالات غیر نیوتنی ..................................................................................................................................................................... 5

سیال خالص رقیق ............................................................................................................................................................................... 5

پلاستیک بینگهام................................................................................................................................................................................. 5

رئوپکتیک............................................................................................................................................................................................... 6

مثال ها................................................................................................................................................................................................... 6

اوبلک...................................................................................................................................................................................................... 6

فلابر........................................................................................................................................................................................................ 6

سیلی پوتن............................................................................................................................................................................................ 6

سیال هرسچل – بالکلی..................................................................................................................................................................... 6

جریان شبکه......................................................................................................................................................................................... 7

جریان لوله............................................................................................................................................................................................ 10

پلاستیک بینگهام................................................................................................................................................................................ 11

فرمول عامل اصطکاک........................................................................................................................................................................ 13

جریان لامینار....................................................................................................................................................................................... 13

جریان متراکم...................................................................................................................................................................................... 14

تقریب های از معادله بوکینگهام رینر............................................................................................................................................. 14

معادله اسوامی- آگاروال.................................................................................................................................................................... 14

معادله دانش-  کومار......................................................................................................................................................................... 15

معادله ترکیبی برای عامل اصطکاک نسبت به همه امور جریان.............................................................................................. 15

معادله داربی-  ملسون...................................................................................................................................................................... 15

فصل دوم

1-2 طبقه بندی رفتار سیال ..........................................................................................................................................................18

1- 2 تعریف سیال نیوتنی.............................................................................................................................................................. 18

2- 2 رفتار سیال غیر نیوتنی ....................................................................................................................................................... 20

3-  رفتار سیال مستقل از زمان .................................................................................................................................................. 21

1- 3 سیالاتی با برش نازک ......................................................................................................................................................... 22

1- 1- 3 قانون قدرت یا معادله آست والد دو واله .................................................................................................................. 24

2- 1- 3 معادله ویسکوزیته آقای کراس ................................................................................................................................... 25

3- 1- 3 نمونه سیال الیس Ellis ............................................................................................................................................. 25

2- 3 رفتار سیال ویسکو – پلاستیک ........................................................................................................................................ 26

 3- 3  رفتار سیالات دایلاتنت...................................................................................................................................................... 28

4-  رفتار محدود به زمان ............................................................................................................................................................. 29

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

1- 4 رفتار تیکسوترتپیک .............................................................................................................................................................. 30

2- 4 رفتار رئوپکتیک ..................................................................................................................................................................... 32

5-  رفتار با الاستیک ویسکو ......................................................................................................................................................... 34

6-  حرکت برش نوسانی ................................................................................................................................................................ 37

7 -  جریان الاستیک دار ............................................................................................................................................................... 38

8-  ریشه های رفتار غیر نیوتنی .................................................................................................................................................. 43

9-  راهبردهایی برای استعمال مهندسی ................................................................................................................................... 45

10 – نتیجه گیری در نقاط .......................................................................................................................................................... 48

منابع .................................................................................................................................................................................................. 49

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از این بخش معرفی و توضیح وقوع گسترده و مکرر واکنش سیال غیر نیوتنی در دامنه گسترده ای از استعمال، هم در طبیعت و هم در تکنولوژی می باشد. با تعریف سیال غیر نیوتنی، انواع گوناگونی از ویژگیهای غیر نیوتنی مختصراً توضیح داده می شوند. مثالهای گویای مواد (تعلیقات و مواد ذوب و محلولهای پلیمر) که تحت شرایط مناسب، ضخامت خاص، ویسکوپلاستیک، واکنش ویسکو – الاستیک و وابستگی زمانی را نشان می دهد. هر نوع واکنش سیال غیر نیوتنی در میان داده های آزمایشی روی مواد واقعی بیان شده است. این با بحث کوتاه دنبال می شود که چگونه مشخصه های روانگر یک محصول غیر نیوتنی را برای استفاده رضایت بخش بوسیله تولید انبوه و بوسیله کنترل ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی این سیستم طرح کرد. سرانجام ما به این سوال نهایی در مورد نقش ویژگیهای غیرنیوتنی بر تحلیل و نمونه سازی فرایندهای ویژگی مهندسی پراگماتیک می رسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

سیالات غیر نیوتونی

 

 

 

 


مقدمه

بیشترین نمونه های سنگین با ملکول کم مثل مایعات اندام و غیراندامی، محلولهای غیراندامی با ملکول کم، املاح و فلزات گداخته، گازهایی که ویژگیهای سیال نیوتنی را مثلاً در حرارت پایدار و فشار نشان  می دهند  (σ) حالت نسبی به مقدار  () دارد و پایداری این حالت نسبی همان ویسکوزیت دینامیک  (پویا)  (η) می باشد. چنین سیالاتی از لحاظ کلاسیک، سیالات نیوتنی نامیده می شوند معهذا مفهوم سیالات و ویسکوزیت قبل از نیوتن بود.[1] برای بسیاری از سیالات، ویسکوزیت بوسیله حرارت کاهش      می یابد و با فشار افزایش می یابد. برای گازها، آن هم با حرارت و هم با فشار افزایش می یابد.[2]

وقتی به پایین جدول می رویم، ویسکوزیت به ترتیب اعداد افزایش می یابد، پس کسی می تواند عنوان کند که یک جامد می تواند بعنوان یک سیال واکنش نشان دهد که ویسکوزیت آن نامحدود    می باشد. بنابراین، تشخیص یک سیال و یک جامد آن طوری که ما فکر می کنیم سخت نیست ! حتی تا زمان ترکیب و تشکیل معادلات پایدار و ممتنم (کوچی، ناویر استوکز)، دینامیک های سیال نیوتنی در طول 300 سال گذشته و یا بیشتر از آن، راه طولانی را طی کرده اند، معهذا چالش های چشم گیری را مخصوصاً در زمینه تلاطم و سیالات چند فازی هنوز باقی مانده است.

نمونه

 

هوا

 

آب

 

الکل اتیل

 

مرکیوری

 

اتیل گلیکول

 

روغن الیو

 

100% گلیسرول

 

بیتومن

 

شیشه گداخته

 

جدول 1-1. مقادیر ارزشی ویسکوزیت برای سیالات مشترک در حرارت اطاق

در 60 تا 50 سال گذشته، تشخیص روبه رشدی از این واقعیت بوده است که نمونه های زیادی از اهمیت صنعتی، مخصوصاً ماهیت چند فازی (امولیسیون، تعلیقات، کودابه) و محلولها و گداخته های پلمیریک  (هم به صورت طبیعی و هم بصورت مصنوعی) به پیش زمینه نیوتنی رابطه خطی بین  (σ) و () مثلاً در حالت ساده پیوست نمی خورد. براین اساس، این سیالات، بعنوان سیالات پیچیده، غیر خطی و غیر نیوتنی خوانده می شوند. جدول 2 فهرست مشخصی از سیالات را نشان می دهد که انواع مختلفی از واکنش جریان غیر نیوتنی گوناگون را نشان می دهد. در واقع واکنش سیال غیر نیوتنی در طبیعت و در تکنولوژی گسترده است و مبالغه آمیز خواهد بود اگر بگوییم واکنش سیال نیوتنی یک استثنا خواهد بود نسبت به قانون! این بخش سعی دارد مقدمه مختصری را برای انواع مختلف ویژگی های جریان غیر نیوتنی، و مشخصه و استعمالش را در امور مهندسی فراهم سازد. ماده ای که اینجا نشان داده می شود اصولاً از کتابهای جدید ما گرفته می شود. فرضیات برابر سازی ماده و غیر فشردگی در کل بحث ما غیر واضح است.

         ·          چسب دار ( کاغذ دیواری ، جوش )

        ·          مواد غذایی

         ·          تعلیقات حیوانی از مزارع گله

        ·          مواد معدنی و تعلیقات معدنی

         ·          سیالات زیستی  (حونی، سیال بزاقی)

        ·          مواد مذاب گداخته

         ·          قیر نفتی

        ·          رنگ ها و صاف کننده ها

         ·          تعلیقات سیمان

        ·          تعلیقات خمیر کاغذ

         ·          تعلیقات گچی

        ·          کودابه ها

         ·          شکلات

        ·          محلول ها و گداخته های پلیمر، پلاستیک و چوب پنبه تقویت شده

         ·          تعلیقات زغال

        ·          مرکب و رنگهای چاپگر

         ·          محصولات شخصی

        ·          محصولات داروخانه ای

         ·          محصولات لبنی و جوی های دفع مواد ضایع

        ·          لجن پس آب

         ·          گل و لای

        ·          شن مرطوب ساحلی

         ·          اسفنج های آتش زا

        ·          روغن های شفاف

جدول 2-1. مثالهایی از مواد اصلی که واکنش سیال غیر نیوتنی را نشان می دهد.

 

 

سیال غیر نیوتنی:

سیال غیر نیوتنی نوعی از سیال است که ویژگیهای جاری بودنش در هر حال متفاوت از سیالات نیوتنی می باشد. بیشترین ویسکوزیته معمول (مقاومت برای تغییر شکل یا دیگر نیروها) سیالات غیر نیوتنی وابسته به برش سرعت یا پیشینه برش سرعت می باشد. به هر حال، بعضی سیالات غیر نیوتنی وجود دارند با ویسکوزیته مستقل، که تفاوت های فشار عادی یا دیگر شرایط غیر نیوتنی را نشان می دهند. بسیاری از محلولات نمک و پلیمرهای گداخته جزء سیالات غیر نیوتنی هستند، همانطور که در موارد اصلی مثل کستارد، سوسپانسیون نشاسته، رنگ، خون وغیره یافته می شوند. در یک سیال نیوتنی، رابطه بین فشار اصلی و سرعت اصلی به صورت خطی است، که از میان ریشه می گذرد، و ثابت تناسب ضریب ویسکوزیته است. در یک سیال غیر نیوتنی، رابطه بین فشار اصلی و سرعت اصلی متفاوت است و        می تواند حتی مستقل از زمان باشد. بنابراین، ضریب ثابت از ویسکوزیته معین نمی شود.

اگر چه مفهوم ویسکوزیته معمولا در مکانیک سیالات برای توصیف خواص برشی از یک سیال استفاده    می شود، که می توان آن را توصیف ناکافی از سیال غیر نیوتنی دانست.آنها به بهترین وجه از طریق چندین خواص رئولوژیکی دیگر که مربوط به تنش و کرنش تانسور که تحت بسیاری از شرایط       جریان های مختلف به عنوان برشی نوسانی، یا جریان کششی که با استفاده از دستگاه های مختلف و یا رئوسنج اندازه گیری می شوند مورد مطالعه قرار گرفتند. این ویژگی ها بیشتر با استفاده از معادلات سازنده تانسور مطالعه می شوند که در زمینه مکانیک های مستمر مشترک هستند.

بطور گسترده هر قدر ویسکوزیت یک ماده زیاد باشد، مقاومت زیادی را برای سیال بودن نشان می دهد  (پس پمپ کردن آن هم مشکل است). جدول 1 مقادیر ارزشی شاخص ویسکوزیت را برای نمرات سیالات مشترک فراهـم می آورد.

سیال خالص رقیق:

یک مثال مشابه از سیال رقیق خالص یا سیال پلاستیک مانند، رنگ است

پلاستیک بینگهام:

سیالاتی وجود دارند که رابطه فشار اصلی خطی دارند که به فشار محدود نیاز دارند قبل از اینکه جریان پیدا کنند (طرحی از برش فشار در برابر برش کشش که از میان ریشه نمی گذرد). این سیالات   پلاستیک های بینگهام خوانده می شوند. بعضی مثال ها مثل خشت، گل و لای ترک خورده و غیره هستند سطحی از جنس پلاستیک بینگهام می تواند پرزهایی داشته باشد وقتی که راکد باشد و در مقایسه با سیالات نیوتنی سطوح صاف دارند.

رئوپکتیک:

همچنین سیالاتی وجود دارند که مقدارکرنش آنها عملکردی از زمان است. سیالاتی که به افزایش فشار تدریجی برای نگهداری، مقدار کرنشثابت دارند بعنوان رئوپکتیک خوانده می شوند. حالت مخالف این، سیالی است که با گذر زمان رقیق می شود و با کاهش فشار، برای نگهداری به مقدار کرنش ثابت نیاز دارند.

مثال ها

اوبلک:

یک مثال مناسب و غیر سمی از سیال غیر نیوتنی محلولی از نشاسته  (مثلآ نشاسته ذرت) در آب است که بعضی مواقع «اوبلک» خوانده می شود.

فلابر:

 یک سیال غیر نیوتنی است، که به آسانی از چسبهای الکلی و بوره ساخته می شوند، که تحت فشارهای پایین جاری می شوند و تحت فشارهای بالاتر می شکنند. ترکیبی از مشخصه های سیال مانند و جامد مانند ساخته می شود و آن یک ماکس ول جامد هست. آن هم به عنوان ژلاتینی یا ویسکوزیته قابل توضیح است.]3[

سیلی پوتن:

یک سیلیکون پلیمر است مبتنی بر محلول سوسپانسیون که وابسته به میزان کرنش، جریان یافته یا    می شکند.

سیال هرسچل بالکلی:

این سیال یک نمونه توسعه یافته از یک سیال غیر نیوتنی است، که در آن کشش ایجاد شده بوسیله سیال در یک روش غیر خطی پیچیده به فشار مربوط می شود.3 تا پارامتر این رابطه را مشخص         می کنند: غلظت k، ضریب جریان n و فشار برش. این پایداری یک حالت ساده از حالت نسبی است، در حالی که میزان ضریب جریان برای شاخص مقداری در یک سیال برش رقیق یا برش غلیظ را        می سنجد. که رنگ معمولی مثالی از سیال رقیق شده است، در حالی که اوبلک واقیعتی از سیال برش غلیظ را فراهم می کند.

تانسور فشار چسبناک، به روش معمول در حالت ویسکوزیته، بوسیله تانسور سرعت کرنش افزایش      می یابد.

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

احتراق در موتور (106 صفحه)

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه :

موتورهائی که عملاً تمام وسایل نقلیه مکانیکی، موتورسیکلتها، هواپیماها، تراکتورهای کشاورزی، قایق های موتوری و دستگاههای صنعتی را به حرکت درمی آورند، جزء آن دسته از مولدهایی هستند که ماشین حرارتی نامیده می شوند و گروهی از ماشین های حرارتی را تشکیل می دهند که در زمان گذشته معمولاً بنام موتورهای احتراق داخلی معروف بودند.

بکار بردن اصطلاح اخیر نشان می دهد که گروه دیگری از ماشین های حرارتی نیز وجود دارد که ماشین های احتراق خارجی یا برون سوز نامیده می شوند. البته اصطلاح ماشین های برون سوز یا احتراق خارجی در کتابهای فنی مدرن کمتر بچشم می خورد. این اصطلاح در مورد موتورهای معروف به موتورهای هوای گرم یا کالوریک بکار می رفت و تا قبل از اختراع موتورهای احتراقی کوششهای زیادی روی آن انجام شده بود. امروزه بسیار مشکل خواهد بود که یک ماشین احتراق خارجی را در خارج از موزه پیدا کرد. زیرا بطور کلی این موتور معدوم و بکار بردن آن جز در موارد بسیار نادر منسوخ شده است. در مورد بیان طبقه بندی موتورهای خودروها، هواپیما و غیره ممکن است از بیان کلمه (داخلی) در موتورهای احتراق داخلی صرف نظر نمود و آنها را موتورهای احتراقی نامید.

هنگامیکه سخن از صنعت خودروسازی به میان می آید، انبوهی از فنون به ذهن هجوم
می آورند. با یک نگاه اجمالی به هر اتومبیلی می توان تأثیر اکثر رشته های صنعتی و فنی از قبیل مکانیک (انتقال حرارت، سیالات، جامدات، ساخت و تولید) ، مواد و ریخته گری، شیمی و پلیمر و خصوصاً در خودروهای امروزی، بطور چشمگیری کاربرد علوم الکترونیک و کامپیوتر را درآن مشاهده کرد.

در بین تمام اجزاء موتور، پیستون یکی از پرتنش ترین اجزاء بوده و نقش بسزائی در راندمان

 موتور دارد. بهینه سازی در جنس، ابعاد و وزن پیستون، جهت بهبود عملکرد و کاهش آلایندگی در موتور از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش میزان وزن پیستون باعث کاهش نیروهای اینرسی  می شود و لذا می توان از این طریق دور عملکرد موتور را بالا برد. در این پروژه ابتدا مدل عددی پیستون موتور PEUGEOT 405 انجام شده و سپس کلیه نیروهای مکانیکی (نیروی فشار گاز، نیروی اینرسی، نیروی عکس العمل شاتون و . . .) محاسبه و در مدل اعمال می گردد و سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی، تنش ها و کرنش ها محاسبه و نواحی خطرناک و بحرانی مشخص می شوند.

فصل اول شامل پیشینه تحقیق و مطالعاتی در مورد موتورهای بنزینی می باشد . این فصل در چهار بخش تنظیم شده است که بخش اول ، سیکلهای موتور و چرخه اتو را ازنظرترمودینامیکی موردبررسی قرار میدهد. دربخش دوم ، روشهای تحلیلی مربوط به دینامیک موتور اتو بررسی می شوند .بخش سوم ، شامل مطالبی در موردپیستون،رینگهای پیستون،گژن پین و... وعملکرد آنها در موتور میباشدوبالاخره ،دربخش چهارم ،چند نمونه از مطالعات وتحقیقاتی که در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر جهان در مورد پیستون انجام گرفته،گنجانده شده اند .

در فصل دوم،روشهای تحلیلی ومحاسبات مربوط به تنش وکرنش بیان شده اند و بابیان تئوری های مختلف به انتخاب معیارفون مایزس درتحلیل تنش پرداخته شده است .

فصل سوم ،به معرفی نرم افزار ANSYS وروش اجزاءمحدودمی پردازد.

ودرفصل چهارم،بااستفاده ازاین نرم افزار مدل سازی پیستون انجام شده وبا اعمال شرایط مرزی وحل مسئله دربحرانی ترین حالات کارکرد پیستون درموتور، (گشتاور بیشینه و توان بیشینه)،وضعیت تنشهای ایجادشده مشخص شده ونتایج حاصل به صورت کانتورهای تنش وکرنش وجداول نشان داده می شوند .

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

پیشینة تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول : احتراق و سیکلهای موتور

 

 

 

 

1-1-1 سیکل اتو :[1]

موتورهای احتراقی را می توان از روی طول سیکل کار کردن آنها بر حسب حرکت پیستون تقسیم بندی نمود. منظور از سیکل، مجموعه حوادثی است که در سیلندر موتور اتفاق می افتد و بطور متوالی و پیوسته تکرار می شود. مهمترین سیکل ها یا پروسس های ترمودینامیکی که در رابطه با موتورهای احتراقی مطرح است، پروسس های حجم و فشار ثابت است. پروسس حجم ثابت که به پروسس مقایسه ای ایده آل اتو یا سیکل اتو نیز معروف است، اساس کار اکثریت قابل توجهی از موتورهای مدرن خودروها می باشد. این موتورها روی اصل چهار زمانه یا سیکل اتو، که سیکل آنها با چهار حرکت پیستون یا دو دور گردش میل لنگ تکمیل می گردد کار می کنند. موتورهائی نیز ساخته شده اند که سیکل آنها با دو حرکت پیستون تکمیل
می گردد. در این سیکل در هر حرکت پیستون به بالا (به سمت اتاق احتراق)، مخلوط هوا وسوخت گازی شکل متراکم می شود و در هر حرکت پیستون به پایین (دور شدن از اتاق احتراق)، گاز منبسط می گردد. تخلیه گازهای سوخته از سیلندر و ورود مخلوط قابل اشتعال به داخل سیلندر در قسمت آخر زمان انبساط و اوائل زمان تراکم انجام می گیرد. موتورهای دوزمانه ای که عمل انتقال آنها بوسیله مخلوط قابل اشتعال انجام می گیرد، فقط برای دستگاههای کوچک (مانند موتور قایقاهای موتوری) و غالباً در مواردی که موتور بطور ممتد و متوالی کار نمی کند، بکار می روند. تعداد کمی موتور 6 زمانه ساخته شده که در موقع بکار بردن سوخت هائی که قابلیت تبخیر آنها کم باشد، مزایائی دارند.

سیکل چهار زمانه شامل چهار زمان یا چهار عمل می باشد که به ترتیب ذکر شده به دنبال هم بوجود می آیند.

  1) ورود مخلوط یا شارژ به داخل سیلندر 

  2 ) متراکم شدن شارژ (مخلوط) 

  3) احتراق شارژ (که شامل اشتعال مخلوط و انبساط گاز می باشد) 

  4) تخلیه محصولات احتراق.

هر یک از این زمانها یا عملیات یک حرکت پیستون را اشغال می نمایند.

 

1-1-1-1) تنفس :[1]

اولین زمان سیکل اتوزمان تنفس است (شکل1-1) در این زمان پیستون از اتاق احتراق دور
می شود و هوا یا مخلوط هوا و سوخت از سمت اتاق احتراق وارد سیلندر می شود. در محل معینی از بدنه سیلندر یا اتاق احتراق سوپاپی وجود دارد که در زمان معین باز می شود تا اتاق احتراق را به منبع مخلوط قابل احتراق، یعنی کاربراتور (یا انژکتور)، مربوط سازد. این سوپاپ کمی قبل از شروع زمان تنفس باز می شود و اندکی بعد از تکمیل این زمان بسته می شود.

موقعیکه موتور با سرعت کم کار کند و دریچه گاز کاربراتور کاملاً باز شد، (موتور تحت بار زیاد باشد) شدت خلاء در تمام طول زمان تنفس کم خواهد بود و در نتیجه در پایان کورس پیستون، فضای داخلی سیلندر از گاز با فشار جو پر می شود. در سرعت های زیاد، مقاومت زیادی در مقابل عبور هوا از صافی هوا، کاربراتور، مانیفولد گاز (لوله گاز) و دهانه سوپاپ وجود دارد و بنابراین سیلندر در هر زمان تنفس مقدار کمتری هوا نسبت به حداکثر هوا دریافت می دارد. منظور از حداکثر هوا این است که سیلندر از هوائی باندازه حجم جابجائی پیستون با فشار جو پر شود. در مورد موتورهای بنزینی مخلوط نرمال تقریباً 2 درصد حجمی (7درصد وزنی) بخار بنزین دارد.

 

1-1-1-2 تراکم :[1]

کمی بعد از زمان تنفس سوپاپ گاز بسته می شود و در بقیه حرکت برگشت یعنی بالا رفتن پیستون، گاز در داخل اتاق احتراق متراکم می گردد.(شکل 1-2) هنگامی که پیستون در زمان تراکم به انتهای مسیر خود برسد، حجم گاز به 1.6 الی 1.8 حجم اولیه میرسد. فضائی را که گاز در زمان تراکم در آن جمع می شود، فضای تراکم یا اتاق احتراق می نامند. دلیل متراکم کردن گاز قبل از احتراق این است که این عمل قدرت قابل تحصیل از یک موتور با حجم جابجائی معین و راندمان کاری آن را افزایش می دهد. در موقع اشتعال درجه حرارت و فشار گاز در اثر حرارت احتراق به سرعت بالا می رود. فشار گاز روی پیستون تأثیر کرده و با غلبه بر مقاومت آن در برابر حرکت، انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. در زمان احتراق و انبساط گاز، مقدار زیادی از حرارت احتراق بوسیلة سیلندر جذب می شود و بنابراین تلف می گردد. حداکثر تلفات در نزدیکی زمان انبساط بوجود می آید زیرا درجه حرارت گاز در آنجا حداکثر می باشد. خوشبختانه گازها در این حالت، حجم زیادی را اشغال نمی کنند و حجم آن همان حجم تراکم می باشد. سطح داخلی محفظه تراکم که با کاهش حجم کم
می شود، یکی از دو عامل اصلی در شدت تلفات حرارتی از طریق دیواره محفظة تراکم و دیگری اختلاف درجه حرارت بین دیواره و گازهای داخل محفظه می باشد.

 

1-1-1-3) اشتعال و احتراق : [1]

کمی قبل از پایان زمان تراکم یک جرقه الکتریکی مخلوط هوا و سوخت را مشتعل می سازد. اگر اشتعال تمام مخلوط در یک زمان انجام گیرد، نقطه مرگ بالا بهترین محل و زمان برای تولید جرقه خواهد بود. ولی زمانی طول می کشد تا شعله به تمام مخلوط برسد. این زمان در سرعتهای زیاد، کسر بزرگی از زمان یک حرکت پیستون را تشکیل می دهد و برای اینکه از نظر قدرت و صرفه اقتصادی بهترین نتیجه از موتور گرفته شود، جرقه باید قبل از نقطه مرگ بالا بوجود آید، و هرچه سرعت موتور بیشتر باشد، این آوانس نیز باید زیادتر باشد. پس از احتراق فشار بطور سریع بین 4 الی 5 برابر فشار گاز قبل آغاز احتراق می رسد و پیستون تحت تأثیر این فشار بسمت پائین رانده می شود. (در یک موتور قائم) مطابق شکل 1-3.

ضریب چند برابر شدن فشار گاز بستگی به ترکیب مخلوط هوا و سوخت، شکل اتاق احتراق، تایمینگ جرقه و عوامل دیگر دارد. در یک موتور اتومبیل مدرن با نسبت تراکم 7.5 یا بیشتر، وقتیکه موتور با سرعت و حالت تمام بارکار کند و آوانس جرقه نیز برای حداکثر قدرت میزان شده باشد، فشار بدست آمده در سیلندر در حدود 600psi خواهد بود. وقتی پیستون شروع به پایین آمدن بنماید، فشار در اثر افزایش حجم و انتقال مقداری حرارت از آن به بدنه سیلندر، بسرعت تنزل می کند. وقتی زمان قدرت تقریباً باتمام برسد،‌ سوپاپ دود باز می شود و گازهای سوخته که هنوز هم تحت فشار 50 تا 60psi می باشند، بخارج رانده می شوند.

در اینجا نیز اگر تخلیه گازها از اتاق احتراق فوراً انجام گیرد، بهترین زمان برای باز کردن سوپاپ دود، نقطه مرگ پائین خواهد بود. زیرا وقتی گازهای تحت فشار را قبل از پایان زمان قدرت آزاد کنیم، مقداری از قدرت تلف خواهد شد. ولی اگر در باز کردن سوپاپ دود تأخیر شود، در موقع بالا رفتن پیستون در زمان تخلیه (در اوائل حرکت) فشار قابل توجهی روی پیستون وجود خواهد داشت که روی پیستون فشار معکوس تولید می نماید و موجب می شود که مقدار بیشتری از قدرت موتور نسبت به موقعی که سوپاپ دود باز شود، تلف گردد.

 

1-1-1-4) تخلیه : [1]

تخلیه گازها در موقع بالا رفتن پیستون در زمان تخلیه ادامه می یابد و سوپاپ دود تا کمی

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

گیربکس های اتوماتیک

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                                                            1

فصل اول (سیستم انتقال قدرت دستی)                                                                                  2

سیستم انتقال قدرت دستی                                                                                                 3

Sliding Mesh Type Gearbox                                                                                    3

Constant Mesh Type Gearbox                                                                                 6

Synchromesh Type Gearbox                                                                                    11

عملگر تعویض دنده و میله بندی آن                                                                                       15

دنده های کمکی ( splitter change & range change )                                                     16

PTO ((Power take-off                                                                                              20

فصل دوم (سیستم انتقال قدرت اتوماتیک)                                                                              22

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک                                                                                             23

واحدهای هیدرودینامیکی(Hydrodynamic Unit)                                                                23

ترکیب دنده سنگین و دنده مستقیم (Combining Gear Reduction And Direction)           34

سیستمهای خورشیدی در جعبه دنده های اتوماتیک                                                                  36

(Planetary Gear Systems In Automatic Transmission)                                          36

مسیر قدرت در دنده های خورشیدی (Planetary Powerflow)                                              36

سیستم کنترل هیدرولیکی جعبه دنده اتوماتیک                                                                        43

  بست قفل کننده (band brake)                                                                                       44

کلاچ چند صفحه ای (multiple clutch)                                                                            45

گاورنر                                                                                                                            46

فصل سوم (گیربکس های نیمه اتوماتیک )                                                                              47

گیربکس های نیمه اتوماتیک یا Dual-clutch Transmission   (DCT)                                  48

کلاچ های چند صفحه ای در DCT ها                                                                                   51

فصل چهارم (سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر)                                                                     54

سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (CVT)                                                                            55

  CVT  نوع تسمه فشاری                                                                                                  55

CVT نوعtoroidal   یا محرک کششی                                                                                57

  نوع تسمه ای الاستومر با قطر متغیر CVT                                                                            57

مزایای CVT                                                                                                                   58

 معایب CVT                                                                                                                  60

فصل پنجم (اوردرایو)                                                                                                         61

 اوردرایو (Over drive)                                                                                                    62

طرز عمل اوردرایو                                                                                                              65

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

طرز استفاده از مجموعه دنده سیاره ای برای تهیه نسبت اوردرایو                                                    66
قفل کردن اوردرایو                                                                                                             66

وضعیت غیر فعال                                                                                                              67

کلاچ غلطکی                                                                                                                   67

کلاچ غلطکی اوردرایو                                                                                                         68
کنترلهای اوردرایو                                                                                                              68
حلقه توقف                                                                                                                     70
مراحل عمل اوردرایو                                                                                                           70

وضعیت قفل                                                                                                                    70
وضعیت مستقیم                                                                                                               70
وضـعیت اوردرایو                                                                                                               70
خـــروج از اوردرایو                                                                                                            71

نتیجه گیری                                                                                                                    73

منابع و مأخذ                                                                                                                   77

 

مقدمه

گشتاور تولیدی توسط موتور پس از انتقال توسط کلاچ به جعبه دنده می رسد. وظیفه جعبه دنده انتقال دور موتور با نسبتهای گوناگون و رساندن آن به خطوط انتقال و میل گاردان در خودروهای دیفرانسیل عقب یا مستقیماً به دیفرانسیل در خودروهای دیفرانسیل جلو است.

سیستم جعبه دنده ای انتقال قدرت را می توان به دو گروه جعبه دنده ای دستی و جعبه دنده ای اتوماتیک تقسیم بندی کرد. سیستم انتقال قدرت دستی در حالت انتقال مستقیم بازدهی در حدود 98% ولی در دنده های با نسبت انتقال پایین تر بازده به حدود 90% می رسد. چون بیشترین زمان استفاده از اتومبیل، جعبه دنده در حالت انتقال مستقیم قدرت است، بنابراین با توجه به این مورد و هزینه اولیه به نسبت کمتر این سیستم جعبه دنده ای، هنوز استفاده از آنها در اکثر اتومبیلها مورد توجه است. از سیستم انتقال اتوماتیک بیشتر در اتومبیلهای گرانقیمت تر و کلاسهای بالاتر استفاده می شود چرا که با توجه به عملکرد ساده تر آن برای راننده، هزینه ساخت آن نیز بیشتر است. علاوه بر دو نوع فوق، امروزه استفاده از نسل جدیدی از سیستم انتقال قدرت بنام سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (CVT) نیز مورد توجه طراحان خودروها قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

سیستم انتقال قدرت دستی

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم انتقال قدرت دستی

در دسته بندی کلی از لحاظ نحوه کارکرد، جعبه دنده های دستی به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

-  Sliding mesh type Gearbox

-  Constant mesh type Gearbox

-  Synchromesh type Gearbox

 

Sliding Mesh Type Gearbox

این جعبه دنده ها از قدیمیترین و ساده ترین انواع جعبه دنده ها هستند که درگیری دنده ها در آنها توسط جابجا کردن دنده ها ایجاد می شود. این جعبه دنده ها در واقع شامل دو ردیف شفت می باشند :  شفتی که از طرف کلاچ می آید و خود شامل دو قسمت است؛ یکی که کاملاً ثابت می باشد و در واقع محور ورودی است بنام محور اصلی ( primary shaft ) و شفت دیگری که در امتداد آن اما بصورت جداگانه و متحرک قرار دارد و بنام splined mainshaft خوانده می شود و عمل تعویض دنده نیز با جابجایی این شفت صورت می گیرد.

   شفتی پایینی که بنام محور ثانویه ( lay shaft )  خوانده می شود و بسته به نوع جعبه دنده، تعدادی دنده بر روی آن قرار می گیرد. این شفت توسط درگیری بین دو دنده به طور دائم در ارتباط با محور اصلی است.   (شکل2-1)

هنگامی که گشتاور از طریق درگیری یک جفت دنده از محور اصلی به محور ثانویه منتقل می شود، با توجه به نسبت تعداد دنده ها یک کاهش دور در آن ایجاد می شود. حاصلضرب این کاهش دور در کاهش دور ناشی از درگیری دو چرخ دنده نهایی، نسبت کاهش دور اصلی ناشی از یک دنده خاص را به ما می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

بررسی و تحلیل تئوری و عملی توربو شارژر و سوپرشارژر

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

فهرست مطالب

چکیده ...........................................................................................................................................................ث

فصل اول:

  1-  بررسی و تحلیل عملی توربو شارژر و سوپر شارژ............................................................................... 1

1-1 تاریخچه توربوشارژر....................................................................................................................................2

1-2 توربو شارژر چیست؟...................................................................................................................................3

1-3 نحوه عملکرد توربو شارژر..........................................................................................................................4

1-4 اجزای اصلی توربو شارژر.............................................................................................................................7

1-5 توربین ها........................................................................................................................................................7

1-6 کمپرسورها ....................................................................................................................................................9

1-7 نکاتی در مورد طراحی توربوشارژر ...........................................................................................................9

1-7-1 تقویت بیش از انذازه ..............................................................................................................................9

1-7-2 پدیده پس افت .......................................................................................................................................9

1-7-2-1 استفاده از توربوشارژرهای کوچک بجای توربوشارژرهای بزرگ.............................................10

1-7-2-2 استفاده از توربین گاز با پره های سرامیکی................................................................................11

1-7-2-3 استفاده از یاتاقانهای توپی..............................................................................................................11

1-7-2-4 استفاده از توربوشارژرهای ترکیبی...............................................................................................11

1-7-3 مکانیزم کنترل توربین گاز ................................................................................................................12

1-7-4 مکانیزم کولر داخلی ............................................................................................................................12

1-8 مزایای سیستم توربوشارژر ......................................................................................................................13

1-9 معایب سیستم توربوشارژر .......................................................................................................................13

1-10 سوپرشارژر ...............................................................................................................................................13

1-11 انواع سوپرشارژر ..........................................................................................................................14

1-12 مزایای سوپرشارژر .......................................................................................................................16

1-13 تفاوت بین توربوشارژر و سوپرشارژر ......................................................................................18

فصل دوم :

      2-   بررسی و تحلیل تئوری توربوشارژر و سوپرشارژر ........................................................19

2-1 روش های افزایش توان ...........................................................................................................20

2-2 روابط بنیادی ..............................................................................................................................22

2-3 کمپرسورها .................................................................................................................................30

2-4 توربین ها ....................................................................................................................................38

2-5 مدل سازی موتورهای توربوشارژر شده ...............................................................................47

2-6 کاربرد مدلسازی در یک مدل دیزل توربوشارژر شده........................................................49

2-7 ساخت و تایید تجربی مدل....................................................................................................49

فصل سوم :

        3-    بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.........................................53

3-1 سیستم توربوشارژر .................................................................................................................54

3-2 مزایای سیستم توربوشارژر ....................................................................................................54

منابع.....................................................................................................................................................56

 

 

چکیده

با توجه به اهداف ارتقاء عملکردی موتورهای گوناگون همچون کاهش مصرف سوخت، آلایندگی، وزن و حجم و افزایش توان و گشتاور خروجی؛ استفاده از سیستمهای جانبی همچون راهکارهای طراحی داخلی این گونه موتورها بسیار مورد توجه واقع شده است.یکی از این سیستمهای جانبی، سیستم توربوشارژر می باشد که سریعا در موتورهای اشتعال تراکمی بدلیل نحوه عملکرد آنها تاثیرات خود را به نمایش گذارد و هم اکنون با پیشرفت توان طراحی در موتورهای اشتعال جرقه ای نیز به کار می رود.

 این پروژه شامل سه بخش اصلی می باشد:

1-                بررسی و تحلیل عملی  سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و اجزاء اصلی آنها

2-                بررسی و تحلیل تئوری سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و نحوه مدلسازی و ارائه یک مدل نمونه

3-                بحث و نتیجه گیری

 

  • در بخش اول طرز کار دو سیستم توربو شارژر و سوپرشارژر و  اجزاء اصلی همچون توربین وکمپرسور به طور کامل توضیح داده شده است.
  • در بخش دوم  نحوه مدلسازی یک سیستم توربوشارژ شده و در پایان نیز یک مدل نمونه و نتایج حاصله از آن ارائه گردیده است.  
    • در بخش سوم بحث و نتیجه گیری صورت گرفته است.

 

 

فصل اول

 

بررسی و تحلیل عملی توربوشارژر و سوپرشارژر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

تاریخچه توربوشارژر:

اولین توربوشارژر توسط دکتر آلفرد بوچی در سوئیس در بین سالهای 1909 تا 1912 طراحی و ساخته شد. دکتر بوچی مدیریت مهندسی مرکز تحقیقات برادران سالزر را بر عهده داشت و درسال 1915 اولین نمونه یک موتور دیزل توربوشارژر شده را عرضه کرد، ولی ایدة او چندان در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت.

در طول جنگ جهانی اول برای نخستین بار از توربوشارژرها در هواپیما استفاده شد که موتور آنها طبق اصول موتورهای اتومبیل کار می کرد. مشکل اصلی در هواپیما زمانی بود که هواپیما در ارتفاع زیاد با هوای رقیق تر برخورد می کرد و دبی هوای ورودی به موتور کاهش می یافت، با نصب توربوشارژرها این مشکل حل شد. توربوشارژرها جهت مکش هوا به داخل موتور از کمپرسور استفاده می کنند و کمپرسور شرایط مناسبی را جهت انجام فرایند احتراق فراهم می کند.

کمپانی گرت مابین سالهای 1940تا1950 اقدام به ساخت توربو شارژرهای مختص  استفاده در صنایع نیروگاهی  جهت توربین های گازی نمود.

 

 
   


اولین خودروهای سبک سواری توربو بودند که برای بازار آمریکا در سالهای 1962 و 1963 ساخته شدند و عدم قابلیت اطمینان به این محصولات سبب محو شدن سریع آنها از بازار شد.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

نقش سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان عقب‌مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

« نقش سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب در حمایت از کودکان عقب مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین این شهرستان »

تاریخچة تحقیق :

در مورد تاریخچه عقب ماندگی ذهنی باید گفت که این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد چه، از همان آغاز پیدایش انسان عوارضی از قبیل اشکالات ژنتیک ، اختلالات دوره جنینی، اشکالات زایمان، بیماریهای بدو تولد و غیره چنین معلولیتی را ایجاد می کردند، با نگاهی به گذشته در می یابیم که در گذشته های دور کودکانی که با معلولیتهای جسمی و ذهنی به دنیا می‌آمدند هیچ راه و چاره‌ای که جامعه بتواند برای انها ارائه دهد وجود نداشت بنابراین خانواده ها و جامعه یا مجبور بودند آنها را به طریقی از بین ببرند و یا اگر هم زنده می‌ماندند کمتر مورد اطرافیان واقع می‌شدند و گاهی هم با دید ترحم امیز مردم و سایر اطرانفیان مواجه بودند.

درباره تاریخچه طرز تفکر افراد عادی نسبت به معقب ماندگان ذهنی نیز شواهد علمی زیادی در دسترس نیست چیزی که تا حدی مشخص است اینکه این چنین افراد در گذشته کمتر مورد توجه بوده‌اند، فقط  در برخی نوشته‌های دینی و پزشکی به چنین افرادی اشاره شده است.

« بقراط» حکیم یونانی به ضایعات مغزی این افراد و ارتباط این نقیصه ها با کمبودهای هوشی اشاره می‌کند. در قوانین « اسپارت» موادی گنجانده شده بود که کشتن و از بین بردن معلولین از جمله عقب  ماندگان ذهنی را مجاز و حتی لازم تشخیص داده بودند.

در آسپا بر خلاف اروپا این افراد بیشتر مورد توجه و لطف بوده اند در آئین «کنفوسیوس» معلم چینی همینطور در دین پیامبر ایرانی « زرشت » به روشنی خواسته شده است که مردم با عقب مانده‌های ذهنی رفتاری انسانی داشته باشند.  همچنین سخنان پیامبر بزرگوار و ائمه اطهار به توصیه هائی در زمینه ملاطفت و همیاری با معلولان برمی‌خوریم ...

 

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق :

اهمیت موضوع « کودکان عقب مانده ذهنی » و تحقیق در مورد کودکان معلول ذهنی انگاه بهتر معلوم می شود که بدانیم در حال حاضر در صدی از مردم و کودکان شهرستان میاندوآب از لحاظ معلولیت جسمی و ذهنی در رنج هستند و حل مسائل این قشر از مردم این شهرستان، علاوه بر آنکه ضروری است لکه توجه زیاد به مسائل و مشکلات آنان تا حدی موجب خود یاری انها شده و از شدت وابستگی آنان به خانواده هایشان می‌کاهد به طوری که تجربه نشان داده است که داغدن آگاهیهای لازم به خانواده هائی که دارای کودک عقب مانده ذهنی هستند و آشنا کردن آنها با نحوه برخورد صحیح با کودکان ، کم کم خانواده وضع موجود طفل را به نحو منطقی پذیرفته ، خود را با وضع موجود او تطبیق می‌دهد در یک چنین وضعیتی است که می‌توان انتظار داشت کودک در بهترین شرایط ممکن از نظر عاطفی اطفاء و از نظر شخصیتی بارور و از نظر ذهنی آمادگی یادگیری هر گونه مهارت در حد هوشی خود را دارا گردیده باشد.

 

اهداف تحقیق :

اهدافی که در تحقیق موجود، مورد نظر است می توان اینگونه بیان کرد :

1- تعقیب مشکلات عاطفی و روحی وروانی و جسمی عقب ماندگان ذهنی.

2- دادن آگاهی و مهارت به افراد جامعه به منظور جلوگیری از به وجود آمدن افراد عقب مانده ذهنی در جامعه .

3- ایجاد رابطه بین ارائه روشهای مناسب جهت بهره مند شدن کودکان معلول ذهنی از زندگی تا حدی مناسب.

4- جمع آوری و تحلیل اطلاعات جهت آموزش هر چه مفیدتر و پرثمرتر کودکان معلول ذهنی.

به طور کلی ، هدف اساسی در این تحقیق بدست آوردن اطلاعاتی است که با دنیای کودکان عقب مانده ذهنی که گاهی با دنیای کودکان معمولی متفاوت است آشنا شویم و مسئولیت و مردم را نسبت به مسائل این قبیل کودکان آشنا سازیم تا بتوانند با شناختی که نسبت به آنها پیدا می نمایند مشکلاتشان را بهتر درک کنند و در راه آموزش بهتر آنها قدمهای موثر می‌بردارند.

 

بیان مسأله :

برنامه‌های سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب چه رابطه‌ای با جلوگیری از عقب ‌ماندگی ذهنی کودکان در جامعه دارد؟

عقب‌ماندگی ذهنی عبارتست از رشد ناقص یا متوقف شده ذهنی که شامل عقب ماندگی هوشی بوده که حساس به درمان طبی یا سایر مراقبتها و تعلیمات مخصوص بسیار است و دارای سطوحی است که شامل درجة عقب ماندگی ذهنی کم و یا عقب ماندگی ذهنی شدید است که سطوح دارای عقب ماندگی ذهنی کم قادر به محافظت از خود و انجام افعال ارادی ولی سطح عقب مانده ذهنی شدید فاقد این ویژگیهاست- آمار رو به تزاید عقب ماندگان ذهنی سطح شهرستان بیانگر این موضوع است که تلاش جدی و پیگیر و پیشگیرانة سازمانها و افراد جامعه الاخصوص سازمان بهزیستی که متولی این امر خطیر بوده وا می‌طلبد بنابراین با توجه به اهمیت مسأله که سلامت ذهنی و روانی درصدی از افراد جامعه را شامل می‌شود سازمان بهزیستی باید با اجرای بهتر و بیش از پیش برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی و حمایتی و توانبخشی و خدمات روانپزشکی در جهت کاهش عقب ماندگی ذهنی و معلومیت ذهنی در جامعه برآید- چراکه تداوم این روند به جامعه و نیروهای فکری و اندیشه آن ضربه وارد نموده و در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری را بر پیکرة جامعه وارد می‌آورد. بسط و توسعه خدمات مذکور سازمان بهزیستی در نقاط شهری و روستایی مانع تداوم این مشکل شده و به سلامت و شکوفایی فکری و روانی جامعه می‌انجامد. با اجرای این تحقیق به اهمیت فعالیتهای سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب بعنوان جزئی از این مجموعه مهم و فعال کشوری پی برده می‌شود و اینکه تا چه حدی برای معلولین ذهنی جامعه موثر واقع شده و تا چه حد از معلولیت و عقب‌ماندگی ذهنی در جامعه در اثر فعالیتهای آن کاسته می‌شود مشخص می‌گردد.

 

فرضیه های تحقیق :

1- بین برنامه آموزشی و آگاه ساختن مردم نسبت به مسائل مربوط به پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ارتباط وجود دارد.

2- بین برنامه های حمایتی سازمان بهزیستی و کاهش عواقب ناشی از عقب ماندگی ذهنی در جامعه ارتباط وجود دارد.

3- بین برنامه های پیشگیری سازمان بهزیستی و جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی کودکان در جامعه ارتباط وجود دارد.

4- بین ارائه خدمات روانپزشکی معلولین ذهنی و استقلال و خود کفائی آنها در سطح جامعه ارتباط وجود دارد.

 

روش تحقیق :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء، این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفتهای چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. اصول و قوانین و علمی عمدتاً حاصل پژوهشهای ارزنده ای انجام داده اند و تقدیم بشریت کرده اند.

به طور کلی این تحقیق از نوع تحقیق « پس از وقوع » به شمار می رود به این معنی که پدیده سازمان بهزیستی از قدیم در کشور و شهر میاندوآب وجود داشته است البته نه به صورت مستقل، بلکه این سازمان به ادارة بهداری وابسته بوده و با زیاد شدن معلولین و افراد تحت الحمایه، که رفته رفته نیاز جامعه به سازمانی بنام سازمان « بهزیستی » برای رسیدگی به مشکلات افرادی که از نظر ذهنی و جسمی و عادی در جامعه به سر می‌برند احاس شد و اکنون به دنبال بررسی شیوه ها و مهارتها و فنون بکار رفته در مورد عقب ماندگان ذهنی مستقیم است. تحقیق درباره سازمان بهزیستی و تأثیر و عملکرد شیوه های مناسب توانبخشی بر روی پیشرفت کودکان عقب مانده ذهنی یک « طرح توصیفی» است به این بیان که این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه وضعیت کودکانی است که به دلایلی دچار مشکلات ذهنی شده اند می‌باشد و همچنین بررسی عوامل موثر در آن با استفاده از روشهای آمار توصیفی ارتباط متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

 

محدودیتهای تحقیق

محدودیتهاییکه در تحقیق حاضر با آنها روبرو بوده‌ام عبارتند از:

  1. عدم دسترسی به منابع مفید و موثر در مورد تحقیق حاضر ( سازمان بهزیستی).
  2. محدودیت زمانی از نظر ارائه مطالب در تحقیق.

3. عدم حضور به موقع در این شهرستان به علت مأمور شدن در تهران و در نتیجه وجود محدودیت زمانی برای بررسی بیشتر در مورد این سازمان.

  1. عدم همکاری مناسب و به موقع سازمان بهزیستی.
  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه

«کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است».

عبارت فوق هدف نهایی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران است. یعنی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی طوری باید برنامه ریزی شود که سیر حرکت به سوی خدایی شدن انسانها باشد. چراکه همه ما از اوییم و بسوی او بازگشت خواهیم یافت. از طرف دیگر آموزش و پرورش باید به دنبال انسانهایی باشد که بتوانند در ساختن دنیای فردا مشارکت مؤثر داشته باشند. کسانی که با وجو توانایی های فردی برای هماوردی در مسابقات فشرده، بیشتر بدنبال تعاون و مشارکت جویی هستند تا رقابت. تربیت چنین انسانهایی چندبعدی مستلزم فراهم کردن فرصت رشد همه جانبه آنهاست.

همچنین در دورانی که شاهد تحولات بسیار پرشتاب و شگفت انگیز در زندگی فردی، منطقه ای و جهانی هستیم، آموزش و پرورش دیگر نمی تواند محدود به فرآیندی باشد که در آن فقط به مردم دیکته کنیم که به چه چیزهایی فکر کنند. باید مردم را برای تفکر آزاد آماده کرد.

-         آموختن علم و دانش فضیه‌ای است که از نظر دین ما بر هر کس واجب است.

-         از نظر کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آموختن دانش و سواد حق همه کودکان است.

-         بستر توسعه پایدار، سواد است.

-         مهمترین رکن ایجاد عدالت اجتماعی همگانی کردن آموزش و پرورش است.

-         و ...

باید اذعان نمود تحقق برنامه‌های آموزش و پرورش، هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی بدون داشتن برنامه‌ای مدون که قابلیت اجرایی داشته باشد، امکان پذیر نیست. بدین خاطر جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، امید است با همت و تلاش مسئولین و همکاری عموم جامعه با موفقیت با اجرا درآید.

و در خاتمه از راهنمایی‌ها و زحمات استاد امیر‌ تقوی، علی اکبر حکیم زیاده و معاونان آقای حسین زاده و خانم علی اصغری صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

آمنه امیری

دانشجوی رشته مدیریت آموزش

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح موضوع

 

 

1. موضوع تحقیق :

بررسی بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان و مدیران این شهرستان در سال 1387

 

2. بیان تاریخچه‌ی مدارس ابتدایی شهرستان ماکو

شهرستان ماکو از پیشرفت‌هایی که در طی سالهای گذشته در سطح کشور ایجاد شده بی‌نصیب نبوده است. در این رابطه عوامل مختلفی در وضعیت اجتماعی، فرهنگی این شهرستان مؤثر بوده است که از این وضع قطعاً آموزش و پرورش نیز متأثر شده است.

بررسی چشم اندازهای جمعیتی از منظر جنسیت متولدهای سالهای 1370 نا 1385 :

بررسی نسبت جمعیت دختران به پسران طی سالهای مورد نظر نشان می‌دهد که در مجموع تعداد دختران متولد شده از پسران کمتر بوده است. به طوری که نسبت دختران به کل جمعیت متولد شده در طی سالهای 1370 تا 1379 (یعنی جمعیت 6 تا 10 ساله لازم‌التعلیم سال تحصیلی 82 – 81 تا 85) 90/49 درصد بوده است. نسبت مورد نظر در سال های آینده حقیقت سال‌های اجرایی این برنامه خواهد بود، ( یعنی از سال تحصیلی 87 – 86 تا 91 – 92) به 19/48 درصد تبدیل شده یا به عبارتدیگر نسبت متولدین دختر سال 1379 تا 1385 به کل متولدین آن سال ها 19/48 درصد بوده است.

موقعیت جغرافیایی :

شهرستان ماکو در منتهاالیه شمال غربی ایران و در دورترین منطقه نسبت به مرکز کشور واقع شده و جز دورترین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان نیز هست. با سه کشور ترکیه، جمهوری‌ آذربایجان و ارمنسان هم مرز می‌باشد که این همسایگی مشکلاتی برای آموزش و پرورش خاص خود را ایجاد می‌نماید. نمنه آن پوشش وسیع تلویزیونی ایران بعنوان رسانه‌های مهم آموزشی قابل روئیت نیست. در بعضی از مدارس کلاس‌هایی با حدود بیست نفر دانش‌آموز و در بعضی دیگر با بیش از 35 نفر مواجه هستیم.

 

چشم‌انداز اجتماعی

مردم ماکو در سه قالب شهری، روستایی و عشایری در کنار هم بافت اجتماعی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. زندگی متکی بر دامداری عشایر و فصل کوچ آنها، وجود کارآگاه‌های قالی‌بافی در روستاها مخصوصاً (روستاهای عشایر نشین) فقر فرهنگی اولیا و استفاده کردن از کودکان خردسال مخصوصاً دختران گروه سنی مدرسه رو به عنوان ابزاری برای کسب درآمد خانواده‌ها در میان عشایر از عوامل بسیار تأثیرگذار (البته به صورت منفی) در نرخ ارتقاء و پوشش تحصیلی واقعی، درصد قبولی به شمار می‌روند. چراکه که حدود 30 درصد دانش‌آموزان گروه سنی مدرسه رو در مقطع ابتدائی را دانش‌آموزان عشایری تشکیل می‌دهند. محروم بودن و کم جمعیت بودن اکثر روستاها باعث شده که کلاس‌های درس آنها به صورت چند پایه تشکیل کردند که در نهایت شاهد تکرار و ترک تحصیل در اینگونه مدارس هستیم.

 

3. بیان مسأله

این تحقیق بیانگر این است که آیا مدرسه در پیشرفت آموزشی جامعه تأثیر می‌گذارد؟

آموزش عمومی در مدارس تا چه می‌تواند استعدادها و شایستگی‌های نوجوانان و قشر تحصیل کرده را برآورد کند؟

در طول تاریخ همواره انسان کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند این نیاز به آموزشو یادگیری سبب بقا جوامع بشری شده و بدین سان، فرهنگ سازی و حفظ آن، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است.

در جوامع نخستین، یاد دادن و یاد گرفتن به شیوه سنتی و از طریق بازسازی تجارب انجام می‌شد و به صورت اطلاعات مورد نیاز در عرصه زندگی حفظ می‌گردید و گسترش می‌یافت. در نتیجه، مردم کمتر به فکر توسعه بودند. در حالی که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته و تقریباً اکثر ابداعات مروبط به یکصد سال گذشته است. تولید گسترش سرسام‌اور اطلاعات، دانش و کسب مهارت در علوم وظایف نسل امروز را در مقایسه با گذشته افزون‌تر ساخته است. تجارب بیش از هشتاد و شش میلیارد انسان، دست‌اوردهای ارزنده‌ای است که باید نسل آینده را برای کشف  حقیقت و شناسایی خالق هستی یاری می‌دهند.

آموزش و یادگیری یک وظیفه راهبردی است و همواره این سؤال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده‌ است که « می‌خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می‌خواهیم آن را یاد بدهیم» برای یک آموزش اثر بخش و مؤثر، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب حایز اهمیت بسیار است.

امروزه از آموزش مشابه یک فرآیند منظم یاد می‌شود که به موجب آن، اطلاعات مهارت‌ها و نگرش‌های دانش‌آموزان تقویت می‌گردد و گسترش می‌یاد.

در این فرایند، انباشت اطلاعات مورد نظر نیست و به تولید و گسترش اطلاعات مهارت‌ها توجه می‌شود. به علاوه هنر تدرسی یکی از مهارت‌های مهم فنی و حرفه‌ای معلمان است که لازمه آن شناخت فراگیرندگان توجه به تفاوت‌های فردی و شناخت روش‌های یاددهی – یادگیری کارآمد است.

 

4. اهداف کلی :

1- آشنا ساختن دانشجویان با روش‌های مشارکتی و فعال تدریس

2- بیان کردن عوامل مؤثر در عدم استفاده معلمان از این روش‌ها

3- بیان نظرات صاحب نظران مختلف در مورد استفاده از روش‌‌های نوین

 

5. بیان اهداف جزئی :

اهداف جزئی عبارتند از :

1- پیشرفت تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

2- بالا رفتن انگیزه تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

3- خلاق بودن معلمان تدریس

 

6. بیان فرضیات در تحقیق :

فرضیه 1 : استفاده از روش های مشارکتی و فعال با میزان آگاهی معلمان از این روشها اتباط مستقیم دارد.

فرضیه 2 : استفاده از روش‌های مشارکتی و فعال با میزان شرکت معلمان در دوره‌های آموزشی ارتباط مستقیم دارد.

فرضیه 3 : استفاده از روشهای مشارکتی و فعال با میزان همکاری اولیای مدرسه و اولیای دانش‌آموزان ارتباط مستقیم دارد.

 

7. انتخاب روش تحقیق :

برای انجام این تحقیق از زمینه‌یابی استفاه شده است، زیرا می‌خواهیم رابطه بین متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

8. اهمیت مسأله :

این تحقیق از لحاظ اینکه روش‌های نوین تدریس را به دانشجویان می‌شناساند و همچنین مشکلات موجود که بر سر راه استفاده از این روش‌ها وجود دارند را بیان می‌کند حائز اهمیت است و همچنین این تحقیق به خود بنده هم در جهت شناختن این روش‌ها و هم تعامل برخورد و صحبت با همکاران سایر مدارس کمک بسیاری کرد.

 

9. محدودیت‌های تحقیق :

1- به علت کثرت تعداد مدارس ابتدائی موجود.

2- به علت کمبود وقت و هزینه‌های زیاد نتوانستم از تمام معلمان در جمع‌اوری اطلاعات استفاده کنم.

3- به علت مشکلات زندگی و مشغله کاری و تحصیلی به طور مرتب نمی‌توانیم تحقیق خود را با آرامش و آسایش در راستای موفقیت آن به پیش ببریم.

4- در بعضی از موارد نیز معلمانیا به خاطر ترس از مدیران مدارس و یا به خاطر نگفتن حرف‌هایی که به نظر خود بنده حقایق موجود می‌باشند همکاری لازم را به عمل نیاورند.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد