سیالات غیر نیوتنی

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر
com_amiri_2ab@yahoo.com

 

چکیده ................................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول

مقدمه ..................................................................................................................................................................................................... 3

سیال غیر نیوتنی ................................................................................................................................................................................. 5

1-  سیالات غیر نیوتنی ..................................................................................................................................................................... 5

سیال خالص رقیق ............................................................................................................................................................................... 5

پلاستیک بینگهام................................................................................................................................................................................. 5

رئوپکتیک............................................................................................................................................................................................... 6

مثال ها................................................................................................................................................................................................... 6

اوبلک...................................................................................................................................................................................................... 6

فلابر........................................................................................................................................................................................................ 6

سیلی پوتن............................................................................................................................................................................................ 6

سیال هرسچل – بالکلی..................................................................................................................................................................... 6

جریان شبکه......................................................................................................................................................................................... 7

جریان لوله............................................................................................................................................................................................ 10

پلاستیک بینگهام................................................................................................................................................................................ 11

فرمول عامل اصطکاک........................................................................................................................................................................ 13

جریان لامینار....................................................................................................................................................................................... 13

جریان متراکم...................................................................................................................................................................................... 14

تقریب های از معادله بوکینگهام رینر............................................................................................................................................. 14

معادله اسوامی- آگاروال.................................................................................................................................................................... 14

معادله دانش-  کومار......................................................................................................................................................................... 15

معادله ترکیبی برای عامل اصطکاک نسبت به همه امور جریان.............................................................................................. 15

معادله داربی-  ملسون...................................................................................................................................................................... 15

فصل دوم

1-2 طبقه بندی رفتار سیال ..........................................................................................................................................................18

1- 2 تعریف سیال نیوتنی.............................................................................................................................................................. 18

2- 2 رفتار سیال غیر نیوتنی ....................................................................................................................................................... 20

3-  رفتار سیال مستقل از زمان .................................................................................................................................................. 21

1- 3 سیالاتی با برش نازک ......................................................................................................................................................... 22

1- 1- 3 قانون قدرت یا معادله آست والد دو واله .................................................................................................................. 24

2- 1- 3 معادله ویسکوزیته آقای کراس ................................................................................................................................... 25

3- 1- 3 نمونه سیال الیس Ellis ............................................................................................................................................. 25

2- 3 رفتار سیال ویسکو – پلاستیک ........................................................................................................................................ 26

 3- 3  رفتار سیالات دایلاتنت...................................................................................................................................................... 28

4-  رفتار محدود به زمان ............................................................................................................................................................. 29

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

1- 4 رفتار تیکسوترتپیک .............................................................................................................................................................. 30

2- 4 رفتار رئوپکتیک ..................................................................................................................................................................... 32

5-  رفتار با الاستیک ویسکو ......................................................................................................................................................... 34

6-  حرکت برش نوسانی ................................................................................................................................................................ 37

7 -  جریان الاستیک دار ............................................................................................................................................................... 38

8-  ریشه های رفتار غیر نیوتنی .................................................................................................................................................. 43

9-  راهبردهایی برای استعمال مهندسی ................................................................................................................................... 45

10 – نتیجه گیری در نقاط .......................................................................................................................................................... 48

منابع .................................................................................................................................................................................................. 49

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از این بخش معرفی و توضیح وقوع گسترده و مکرر واکنش سیال غیر نیوتنی در دامنه گسترده ای از استعمال، هم در طبیعت و هم در تکنولوژی می باشد. با تعریف سیال غیر نیوتنی، انواع گوناگونی از ویژگیهای غیر نیوتنی مختصراً توضیح داده می شوند. مثالهای گویای مواد (تعلیقات و مواد ذوب و محلولهای پلیمر) که تحت شرایط مناسب، ضخامت خاص، ویسکوپلاستیک، واکنش ویسکو – الاستیک و وابستگی زمانی را نشان می دهد. هر نوع واکنش سیال غیر نیوتنی در میان داده های آزمایشی روی مواد واقعی بیان شده است. این با بحث کوتاه دنبال می شود که چگونه مشخصه های روانگر یک محصول غیر نیوتنی را برای استفاده رضایت بخش بوسیله تولید انبوه و بوسیله کنترل ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی این سیستم طرح کرد. سرانجام ما به این سوال نهایی در مورد نقش ویژگیهای غیرنیوتنی بر تحلیل و نمونه سازی فرایندهای ویژگی مهندسی پراگماتیک می رسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

سیالات غیر نیوتونی

 

 

 

 


مقدمه

بیشترین نمونه های سنگین با ملکول کم مثل مایعات اندام و غیراندامی، محلولهای غیراندامی با ملکول کم، املاح و فلزات گداخته، گازهایی که ویژگیهای سیال نیوتنی را مثلاً در حرارت پایدار و فشار نشان  می دهند  (σ) حالت نسبی به مقدار  () دارد و پایداری این حالت نسبی همان ویسکوزیت دینامیک  (پویا)  (η) می باشد. چنین سیالاتی از لحاظ کلاسیک، سیالات نیوتنی نامیده می شوند معهذا مفهوم سیالات و ویسکوزیت قبل از نیوتن بود.[1] برای بسیاری از سیالات، ویسکوزیت بوسیله حرارت کاهش      می یابد و با فشار افزایش می یابد. برای گازها، آن هم با حرارت و هم با فشار افزایش می یابد.[2]

وقتی به پایین جدول می رویم، ویسکوزیت به ترتیب اعداد افزایش می یابد، پس کسی می تواند عنوان کند که یک جامد می تواند بعنوان یک سیال واکنش نشان دهد که ویسکوزیت آن نامحدود    می باشد. بنابراین، تشخیص یک سیال و یک جامد آن طوری که ما فکر می کنیم سخت نیست ! حتی تا زمان ترکیب و تشکیل معادلات پایدار و ممتنم (کوچی، ناویر استوکز)، دینامیک های سیال نیوتنی در طول 300 سال گذشته و یا بیشتر از آن، راه طولانی را طی کرده اند، معهذا چالش های چشم گیری را مخصوصاً در زمینه تلاطم و سیالات چند فازی هنوز باقی مانده است.

نمونه

 

هوا

 

آب

 

الکل اتیل

 

مرکیوری

 

اتیل گلیکول

 

روغن الیو

 

100% گلیسرول

 

بیتومن

 

شیشه گداخته

 

جدول 1-1. مقادیر ارزشی ویسکوزیت برای سیالات مشترک در حرارت اطاق

در 60 تا 50 سال گذشته، تشخیص روبه رشدی از این واقعیت بوده است که نمونه های زیادی از اهمیت صنعتی، مخصوصاً ماهیت چند فازی (امولیسیون، تعلیقات، کودابه) و محلولها و گداخته های پلمیریک  (هم به صورت طبیعی و هم بصورت مصنوعی) به پیش زمینه نیوتنی رابطه خطی بین  (σ) و () مثلاً در حالت ساده پیوست نمی خورد. براین اساس، این سیالات، بعنوان سیالات پیچیده، غیر خطی و غیر نیوتنی خوانده می شوند. جدول 2 فهرست مشخصی از سیالات را نشان می دهد که انواع مختلفی از واکنش جریان غیر نیوتنی گوناگون را نشان می دهد. در واقع واکنش سیال غیر نیوتنی در طبیعت و در تکنولوژی گسترده است و مبالغه آمیز خواهد بود اگر بگوییم واکنش سیال نیوتنی یک استثنا خواهد بود نسبت به قانون! این بخش سعی دارد مقدمه مختصری را برای انواع مختلف ویژگی های جریان غیر نیوتنی، و مشخصه و استعمالش را در امور مهندسی فراهم سازد. ماده ای که اینجا نشان داده می شود اصولاً از کتابهای جدید ما گرفته می شود. فرضیات برابر سازی ماده و غیر فشردگی در کل بحث ما غیر واضح است.

         ·          چسب دار ( کاغذ دیواری ، جوش )

        ·          مواد غذایی

         ·          تعلیقات حیوانی از مزارع گله

        ·          مواد معدنی و تعلیقات معدنی

         ·          سیالات زیستی  (حونی، سیال بزاقی)

        ·          مواد مذاب گداخته

         ·          قیر نفتی

        ·          رنگ ها و صاف کننده ها

         ·          تعلیقات سیمان

        ·          تعلیقات خمیر کاغذ

         ·          تعلیقات گچی

        ·          کودابه ها

         ·          شکلات

        ·          محلول ها و گداخته های پلیمر، پلاستیک و چوب پنبه تقویت شده

         ·          تعلیقات زغال

        ·          مرکب و رنگهای چاپگر

         ·          محصولات شخصی

        ·          محصولات داروخانه ای

         ·          محصولات لبنی و جوی های دفع مواد ضایع

        ·          لجن پس آب

         ·          گل و لای

        ·          شن مرطوب ساحلی

         ·          اسفنج های آتش زا

        ·          روغن های شفاف

جدول 2-1. مثالهایی از مواد اصلی که واکنش سیال غیر نیوتنی را نشان می دهد.

 

 

سیال غیر نیوتنی:

سیال غیر نیوتنی نوعی از سیال است که ویژگیهای جاری بودنش در هر حال متفاوت از سیالات نیوتنی می باشد. بیشترین ویسکوزیته معمول (مقاومت برای تغییر شکل یا دیگر نیروها) سیالات غیر نیوتنی وابسته به برش سرعت یا پیشینه برش سرعت می باشد. به هر حال، بعضی سیالات غیر نیوتنی وجود دارند با ویسکوزیته مستقل، که تفاوت های فشار عادی یا دیگر شرایط غیر نیوتنی را نشان می دهند. بسیاری از محلولات نمک و پلیمرهای گداخته جزء سیالات غیر نیوتنی هستند، همانطور که در موارد اصلی مثل کستارد، سوسپانسیون نشاسته، رنگ، خون وغیره یافته می شوند. در یک سیال نیوتنی، رابطه بین فشار اصلی و سرعت اصلی به صورت خطی است، که از میان ریشه می گذرد، و ثابت تناسب ضریب ویسکوزیته است. در یک سیال غیر نیوتنی، رابطه بین فشار اصلی و سرعت اصلی متفاوت است و        می تواند حتی مستقل از زمان باشد. بنابراین، ضریب ثابت از ویسکوزیته معین نمی شود.

اگر چه مفهوم ویسکوزیته معمولا در مکانیک سیالات برای توصیف خواص برشی از یک سیال استفاده    می شود، که می توان آن را توصیف ناکافی از سیال غیر نیوتنی دانست.آنها به بهترین وجه از طریق چندین خواص رئولوژیکی دیگر که مربوط به تنش و کرنش تانسور که تحت بسیاری از شرایط       جریان های مختلف به عنوان برشی نوسانی، یا جریان کششی که با استفاده از دستگاه های مختلف و یا رئوسنج اندازه گیری می شوند مورد مطالعه قرار گرفتند. این ویژگی ها بیشتر با استفاده از معادلات سازنده تانسور مطالعه می شوند که در زمینه مکانیک های مستمر مشترک هستند.

بطور گسترده هر قدر ویسکوزیت یک ماده زیاد باشد، مقاومت زیادی را برای سیال بودن نشان می دهد  (پس پمپ کردن آن هم مشکل است). جدول 1 مقادیر ارزشی شاخص ویسکوزیت را برای نمرات سیالات مشترک فراهـم می آورد.

سیال خالص رقیق:

یک مثال مشابه از سیال رقیق خالص یا سیال پلاستیک مانند، رنگ است

پلاستیک بینگهام:

سیالاتی وجود دارند که رابطه فشار اصلی خطی دارند که به فشار محدود نیاز دارند قبل از اینکه جریان پیدا کنند (طرحی از برش فشار در برابر برش کشش که از میان ریشه نمی گذرد). این سیالات   پلاستیک های بینگهام خوانده می شوند. بعضی مثال ها مثل خشت، گل و لای ترک خورده و غیره هستند سطحی از جنس پلاستیک بینگهام می تواند پرزهایی داشته باشد وقتی که راکد باشد و در مقایسه با سیالات نیوتنی سطوح صاف دارند.

رئوپکتیک:

همچنین سیالاتی وجود دارند که مقدارکرنش آنها عملکردی از زمان است. سیالاتی که به افزایش فشار تدریجی برای نگهداری، مقدار کرنشثابت دارند بعنوان رئوپکتیک خوانده می شوند. حالت مخالف این، سیالی است که با گذر زمان رقیق می شود و با کاهش فشار، برای نگهداری به مقدار کرنش ثابت نیاز دارند.

مثال ها

اوبلک:

یک مثال مناسب و غیر سمی از سیال غیر نیوتنی محلولی از نشاسته  (مثلآ نشاسته ذرت) در آب است که بعضی مواقع «اوبلک» خوانده می شود.

فلابر:

 یک سیال غیر نیوتنی است، که به آسانی از چسبهای الکلی و بوره ساخته می شوند، که تحت فشارهای پایین جاری می شوند و تحت فشارهای بالاتر می شکنند. ترکیبی از مشخصه های سیال مانند و جامد مانند ساخته می شود و آن یک ماکس ول جامد هست. آن هم به عنوان ژلاتینی یا ویسکوزیته قابل توضیح است.]3[

سیلی پوتن:

یک سیلیکون پلیمر است مبتنی بر محلول سوسپانسیون که وابسته به میزان کرنش، جریان یافته یا    می شکند.

سیال هرسچل بالکلی:

این سیال یک نمونه توسعه یافته از یک سیال غیر نیوتنی است، که در آن کشش ایجاد شده بوسیله سیال در یک روش غیر خطی پیچیده به فشار مربوط می شود.3 تا پارامتر این رابطه را مشخص         می کنند: غلظت k، ضریب جریان n و فشار برش. این پایداری یک حالت ساده از حالت نسبی است، در حالی که میزان ضریب جریان برای شاخص مقداری در یک سیال برش رقیق یا برش غلیظ را        می سنجد. که رنگ معمولی مثالی از سیال رقیق شده است، در حالی که اوبلک واقیعتی از سیال برش غلیظ را فراهم می کند.

تانسور فشار چسبناک، به روش معمول در حالت ویسکوزیته، بوسیله تانسور سرعت کرنش افزایش      می یابد.

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

احتراق در موتور (106 صفحه)

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه :

موتورهائی که عملاً تمام وسایل نقلیه مکانیکی، موتورسیکلتها، هواپیماها، تراکتورهای کشاورزی، قایق های موتوری و دستگاههای صنعتی را به حرکت درمی آورند، جزء آن دسته از مولدهایی هستند که ماشین حرارتی نامیده می شوند و گروهی از ماشین های حرارتی را تشکیل می دهند که در زمان گذشته معمولاً بنام موتورهای احتراق داخلی معروف بودند.

بکار بردن اصطلاح اخیر نشان می دهد که گروه دیگری از ماشین های حرارتی نیز وجود دارد که ماشین های احتراق خارجی یا برون سوز نامیده می شوند. البته اصطلاح ماشین های برون سوز یا احتراق خارجی در کتابهای فنی مدرن کمتر بچشم می خورد. این اصطلاح در مورد موتورهای معروف به موتورهای هوای گرم یا کالوریک بکار می رفت و تا قبل از اختراع موتورهای احتراقی کوششهای زیادی روی آن انجام شده بود. امروزه بسیار مشکل خواهد بود که یک ماشین احتراق خارجی را در خارج از موزه پیدا کرد. زیرا بطور کلی این موتور معدوم و بکار بردن آن جز در موارد بسیار نادر منسوخ شده است. در مورد بیان طبقه بندی موتورهای خودروها، هواپیما و غیره ممکن است از بیان کلمه (داخلی) در موتورهای احتراق داخلی صرف نظر نمود و آنها را موتورهای احتراقی نامید.

هنگامیکه سخن از صنعت خودروسازی به میان می آید، انبوهی از فنون به ذهن هجوم
می آورند. با یک نگاه اجمالی به هر اتومبیلی می توان تأثیر اکثر رشته های صنعتی و فنی از قبیل مکانیک (انتقال حرارت، سیالات، جامدات، ساخت و تولید) ، مواد و ریخته گری، شیمی و پلیمر و خصوصاً در خودروهای امروزی، بطور چشمگیری کاربرد علوم الکترونیک و کامپیوتر را درآن مشاهده کرد.

در بین تمام اجزاء موتور، پیستون یکی از پرتنش ترین اجزاء بوده و نقش بسزائی در راندمان

 موتور دارد. بهینه سازی در جنس، ابعاد و وزن پیستون، جهت بهبود عملکرد و کاهش آلایندگی در موتور از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش میزان وزن پیستون باعث کاهش نیروهای اینرسی  می شود و لذا می توان از این طریق دور عملکرد موتور را بالا برد. در این پروژه ابتدا مدل عددی پیستون موتور PEUGEOT 405 انجام شده و سپس کلیه نیروهای مکانیکی (نیروی فشار گاز، نیروی اینرسی، نیروی عکس العمل شاتون و . . .) محاسبه و در مدل اعمال می گردد و سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی، تنش ها و کرنش ها محاسبه و نواحی خطرناک و بحرانی مشخص می شوند.

فصل اول شامل پیشینه تحقیق و مطالعاتی در مورد موتورهای بنزینی می باشد . این فصل در چهار بخش تنظیم شده است که بخش اول ، سیکلهای موتور و چرخه اتو را ازنظرترمودینامیکی موردبررسی قرار میدهد. دربخش دوم ، روشهای تحلیلی مربوط به دینامیک موتور اتو بررسی می شوند .بخش سوم ، شامل مطالبی در موردپیستون،رینگهای پیستون،گژن پین و... وعملکرد آنها در موتور میباشدوبالاخره ،دربخش چهارم ،چند نمونه از مطالعات وتحقیقاتی که در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر جهان در مورد پیستون انجام گرفته،گنجانده شده اند .

در فصل دوم،روشهای تحلیلی ومحاسبات مربوط به تنش وکرنش بیان شده اند و بابیان تئوری های مختلف به انتخاب معیارفون مایزس درتحلیل تنش پرداخته شده است .

فصل سوم ،به معرفی نرم افزار ANSYS وروش اجزاءمحدودمی پردازد.

ودرفصل چهارم،بااستفاده ازاین نرم افزار مدل سازی پیستون انجام شده وبا اعمال شرایط مرزی وحل مسئله دربحرانی ترین حالات کارکرد پیستون درموتور، (گشتاور بیشینه و توان بیشینه)،وضعیت تنشهای ایجادشده مشخص شده ونتایج حاصل به صورت کانتورهای تنش وکرنش وجداول نشان داده می شوند .

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

پیشینة تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول : احتراق و سیکلهای موتور

 

 

 

 

1-1-1 سیکل اتو :[1]

موتورهای احتراقی را می توان از روی طول سیکل کار کردن آنها بر حسب حرکت پیستون تقسیم بندی نمود. منظور از سیکل، مجموعه حوادثی است که در سیلندر موتور اتفاق می افتد و بطور متوالی و پیوسته تکرار می شود. مهمترین سیکل ها یا پروسس های ترمودینامیکی که در رابطه با موتورهای احتراقی مطرح است، پروسس های حجم و فشار ثابت است. پروسس حجم ثابت که به پروسس مقایسه ای ایده آل اتو یا سیکل اتو نیز معروف است، اساس کار اکثریت قابل توجهی از موتورهای مدرن خودروها می باشد. این موتورها روی اصل چهار زمانه یا سیکل اتو، که سیکل آنها با چهار حرکت پیستون یا دو دور گردش میل لنگ تکمیل می گردد کار می کنند. موتورهائی نیز ساخته شده اند که سیکل آنها با دو حرکت پیستون تکمیل
می گردد. در این سیکل در هر حرکت پیستون به بالا (به سمت اتاق احتراق)، مخلوط هوا وسوخت گازی شکل متراکم می شود و در هر حرکت پیستون به پایین (دور شدن از اتاق احتراق)، گاز منبسط می گردد. تخلیه گازهای سوخته از سیلندر و ورود مخلوط قابل اشتعال به داخل سیلندر در قسمت آخر زمان انبساط و اوائل زمان تراکم انجام می گیرد. موتورهای دوزمانه ای که عمل انتقال آنها بوسیله مخلوط قابل اشتعال انجام می گیرد، فقط برای دستگاههای کوچک (مانند موتور قایقاهای موتوری) و غالباً در مواردی که موتور بطور ممتد و متوالی کار نمی کند، بکار می روند. تعداد کمی موتور 6 زمانه ساخته شده که در موقع بکار بردن سوخت هائی که قابلیت تبخیر آنها کم باشد، مزایائی دارند.

سیکل چهار زمانه شامل چهار زمان یا چهار عمل می باشد که به ترتیب ذکر شده به دنبال هم بوجود می آیند.

  1) ورود مخلوط یا شارژ به داخل سیلندر 

  2 ) متراکم شدن شارژ (مخلوط) 

  3) احتراق شارژ (که شامل اشتعال مخلوط و انبساط گاز می باشد) 

  4) تخلیه محصولات احتراق.

هر یک از این زمانها یا عملیات یک حرکت پیستون را اشغال می نمایند.

 

1-1-1-1) تنفس :[1]

اولین زمان سیکل اتوزمان تنفس است (شکل1-1) در این زمان پیستون از اتاق احتراق دور
می شود و هوا یا مخلوط هوا و سوخت از سمت اتاق احتراق وارد سیلندر می شود. در محل معینی از بدنه سیلندر یا اتاق احتراق سوپاپی وجود دارد که در زمان معین باز می شود تا اتاق احتراق را به منبع مخلوط قابل احتراق، یعنی کاربراتور (یا انژکتور)، مربوط سازد. این سوپاپ کمی قبل از شروع زمان تنفس باز می شود و اندکی بعد از تکمیل این زمان بسته می شود.

موقعیکه موتور با سرعت کم کار کند و دریچه گاز کاربراتور کاملاً باز شد، (موتور تحت بار زیاد باشد) شدت خلاء در تمام طول زمان تنفس کم خواهد بود و در نتیجه در پایان کورس پیستون، فضای داخلی سیلندر از گاز با فشار جو پر می شود. در سرعت های زیاد، مقاومت زیادی در مقابل عبور هوا از صافی هوا، کاربراتور، مانیفولد گاز (لوله گاز) و دهانه سوپاپ وجود دارد و بنابراین سیلندر در هر زمان تنفس مقدار کمتری هوا نسبت به حداکثر هوا دریافت می دارد. منظور از حداکثر هوا این است که سیلندر از هوائی باندازه حجم جابجائی پیستون با فشار جو پر شود. در مورد موتورهای بنزینی مخلوط نرمال تقریباً 2 درصد حجمی (7درصد وزنی) بخار بنزین دارد.

 

1-1-1-2 تراکم :[1]

کمی بعد از زمان تنفس سوپاپ گاز بسته می شود و در بقیه حرکت برگشت یعنی بالا رفتن پیستون، گاز در داخل اتاق احتراق متراکم می گردد.(شکل 1-2) هنگامی که پیستون در زمان تراکم به انتهای مسیر خود برسد، حجم گاز به 1.6 الی 1.8 حجم اولیه میرسد. فضائی را که گاز در زمان تراکم در آن جمع می شود، فضای تراکم یا اتاق احتراق می نامند. دلیل متراکم کردن گاز قبل از احتراق این است که این عمل قدرت قابل تحصیل از یک موتور با حجم جابجائی معین و راندمان کاری آن را افزایش می دهد. در موقع اشتعال درجه حرارت و فشار گاز در اثر حرارت احتراق به سرعت بالا می رود. فشار گاز روی پیستون تأثیر کرده و با غلبه بر مقاومت آن در برابر حرکت، انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. در زمان احتراق و انبساط گاز، مقدار زیادی از حرارت احتراق بوسیلة سیلندر جذب می شود و بنابراین تلف می گردد. حداکثر تلفات در نزدیکی زمان انبساط بوجود می آید زیرا درجه حرارت گاز در آنجا حداکثر می باشد. خوشبختانه گازها در این حالت، حجم زیادی را اشغال نمی کنند و حجم آن همان حجم تراکم می باشد. سطح داخلی محفظه تراکم که با کاهش حجم کم
می شود، یکی از دو عامل اصلی در شدت تلفات حرارتی از طریق دیواره محفظة تراکم و دیگری اختلاف درجه حرارت بین دیواره و گازهای داخل محفظه می باشد.

 

1-1-1-3) اشتعال و احتراق : [1]

کمی قبل از پایان زمان تراکم یک جرقه الکتریکی مخلوط هوا و سوخت را مشتعل می سازد. اگر اشتعال تمام مخلوط در یک زمان انجام گیرد، نقطه مرگ بالا بهترین محل و زمان برای تولید جرقه خواهد بود. ولی زمانی طول می کشد تا شعله به تمام مخلوط برسد. این زمان در سرعتهای زیاد، کسر بزرگی از زمان یک حرکت پیستون را تشکیل می دهد و برای اینکه از نظر قدرت و صرفه اقتصادی بهترین نتیجه از موتور گرفته شود، جرقه باید قبل از نقطه مرگ بالا بوجود آید، و هرچه سرعت موتور بیشتر باشد، این آوانس نیز باید زیادتر باشد. پس از احتراق فشار بطور سریع بین 4 الی 5 برابر فشار گاز قبل آغاز احتراق می رسد و پیستون تحت تأثیر این فشار بسمت پائین رانده می شود. (در یک موتور قائم) مطابق شکل 1-3.

ضریب چند برابر شدن فشار گاز بستگی به ترکیب مخلوط هوا و سوخت، شکل اتاق احتراق، تایمینگ جرقه و عوامل دیگر دارد. در یک موتور اتومبیل مدرن با نسبت تراکم 7.5 یا بیشتر، وقتیکه موتور با سرعت و حالت تمام بارکار کند و آوانس جرقه نیز برای حداکثر قدرت میزان شده باشد، فشار بدست آمده در سیلندر در حدود 600psi خواهد بود. وقتی پیستون شروع به پایین آمدن بنماید، فشار در اثر افزایش حجم و انتقال مقداری حرارت از آن به بدنه سیلندر، بسرعت تنزل می کند. وقتی زمان قدرت تقریباً باتمام برسد،‌ سوپاپ دود باز می شود و گازهای سوخته که هنوز هم تحت فشار 50 تا 60psi می باشند، بخارج رانده می شوند.

در اینجا نیز اگر تخلیه گازها از اتاق احتراق فوراً انجام گیرد، بهترین زمان برای باز کردن سوپاپ دود، نقطه مرگ پائین خواهد بود. زیرا وقتی گازهای تحت فشار را قبل از پایان زمان قدرت آزاد کنیم، مقداری از قدرت تلف خواهد شد. ولی اگر در باز کردن سوپاپ دود تأخیر شود، در موقع بالا رفتن پیستون در زمان تخلیه (در اوائل حرکت) فشار قابل توجهی روی پیستون وجود خواهد داشت که روی پیستون فشار معکوس تولید می نماید و موجب می شود که مقدار بیشتری از قدرت موتور نسبت به موقعی که سوپاپ دود باز شود، تلف گردد.

 

1-1-1-4) تخلیه : [1]

تخلیه گازها در موقع بالا رفتن پیستون در زمان تخلیه ادامه می یابد و سوپاپ دود تا کمی

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

گیربکس های اتوماتیک

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                                                            1

فصل اول (سیستم انتقال قدرت دستی)                                                                                  2

سیستم انتقال قدرت دستی                                                                                                 3

Sliding Mesh Type Gearbox                                                                                    3

Constant Mesh Type Gearbox                                                                                 6

Synchromesh Type Gearbox                                                                                    11

عملگر تعویض دنده و میله بندی آن                                                                                       15

دنده های کمکی ( splitter change & range change )                                                     16

PTO ((Power take-off                                                                                              20

فصل دوم (سیستم انتقال قدرت اتوماتیک)                                                                              22

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک                                                                                             23

واحدهای هیدرودینامیکی(Hydrodynamic Unit)                                                                23

ترکیب دنده سنگین و دنده مستقیم (Combining Gear Reduction And Direction)           34

سیستمهای خورشیدی در جعبه دنده های اتوماتیک                                                                  36

(Planetary Gear Systems In Automatic Transmission)                                          36

مسیر قدرت در دنده های خورشیدی (Planetary Powerflow)                                              36

سیستم کنترل هیدرولیکی جعبه دنده اتوماتیک                                                                        43

  بست قفل کننده (band brake)                                                                                       44

کلاچ چند صفحه ای (multiple clutch)                                                                            45

گاورنر                                                                                                                            46

فصل سوم (گیربکس های نیمه اتوماتیک )                                                                              47

گیربکس های نیمه اتوماتیک یا Dual-clutch Transmission   (DCT)                                  48

کلاچ های چند صفحه ای در DCT ها                                                                                   51

فصل چهارم (سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر)                                                                     54

سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (CVT)                                                                            55

  CVT  نوع تسمه فشاری                                                                                                  55

CVT نوعtoroidal   یا محرک کششی                                                                                57

  نوع تسمه ای الاستومر با قطر متغیر CVT                                                                            57

مزایای CVT                                                                                                                   58

 معایب CVT                                                                                                                  60

فصل پنجم (اوردرایو)                                                                                                         61

 اوردرایو (Over drive)                                                                                                    62

طرز عمل اوردرایو                                                                                                              65

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

طرز استفاده از مجموعه دنده سیاره ای برای تهیه نسبت اوردرایو                                                    66
قفل کردن اوردرایو                                                                                                             66

وضعیت غیر فعال                                                                                                              67

کلاچ غلطکی                                                                                                                   67

کلاچ غلطکی اوردرایو                                                                                                         68
کنترلهای اوردرایو                                                                                                              68
حلقه توقف                                                                                                                     70
مراحل عمل اوردرایو                                                                                                           70

وضعیت قفل                                                                                                                    70
وضعیت مستقیم                                                                                                               70
وضـعیت اوردرایو                                                                                                               70
خـــروج از اوردرایو                                                                                                            71

نتیجه گیری                                                                                                                    73

منابع و مأخذ                                                                                                                   77

 

مقدمه

گشتاور تولیدی توسط موتور پس از انتقال توسط کلاچ به جعبه دنده می رسد. وظیفه جعبه دنده انتقال دور موتور با نسبتهای گوناگون و رساندن آن به خطوط انتقال و میل گاردان در خودروهای دیفرانسیل عقب یا مستقیماً به دیفرانسیل در خودروهای دیفرانسیل جلو است.

سیستم جعبه دنده ای انتقال قدرت را می توان به دو گروه جعبه دنده ای دستی و جعبه دنده ای اتوماتیک تقسیم بندی کرد. سیستم انتقال قدرت دستی در حالت انتقال مستقیم بازدهی در حدود 98% ولی در دنده های با نسبت انتقال پایین تر بازده به حدود 90% می رسد. چون بیشترین زمان استفاده از اتومبیل، جعبه دنده در حالت انتقال مستقیم قدرت است، بنابراین با توجه به این مورد و هزینه اولیه به نسبت کمتر این سیستم جعبه دنده ای، هنوز استفاده از آنها در اکثر اتومبیلها مورد توجه است. از سیستم انتقال اتوماتیک بیشتر در اتومبیلهای گرانقیمت تر و کلاسهای بالاتر استفاده می شود چرا که با توجه به عملکرد ساده تر آن برای راننده، هزینه ساخت آن نیز بیشتر است. علاوه بر دو نوع فوق، امروزه استفاده از نسل جدیدی از سیستم انتقال قدرت بنام سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (CVT) نیز مورد توجه طراحان خودروها قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

سیستم انتقال قدرت دستی

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم انتقال قدرت دستی

در دسته بندی کلی از لحاظ نحوه کارکرد، جعبه دنده های دستی به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

-  Sliding mesh type Gearbox

-  Constant mesh type Gearbox

-  Synchromesh type Gearbox

 

Sliding Mesh Type Gearbox

این جعبه دنده ها از قدیمیترین و ساده ترین انواع جعبه دنده ها هستند که درگیری دنده ها در آنها توسط جابجا کردن دنده ها ایجاد می شود. این جعبه دنده ها در واقع شامل دو ردیف شفت می باشند :  شفتی که از طرف کلاچ می آید و خود شامل دو قسمت است؛ یکی که کاملاً ثابت می باشد و در واقع محور ورودی است بنام محور اصلی ( primary shaft ) و شفت دیگری که در امتداد آن اما بصورت جداگانه و متحرک قرار دارد و بنام splined mainshaft خوانده می شود و عمل تعویض دنده نیز با جابجایی این شفت صورت می گیرد.

   شفتی پایینی که بنام محور ثانویه ( lay shaft )  خوانده می شود و بسته به نوع جعبه دنده، تعدادی دنده بر روی آن قرار می گیرد. این شفت توسط درگیری بین دو دنده به طور دائم در ارتباط با محور اصلی است.   (شکل2-1)

هنگامی که گشتاور از طریق درگیری یک جفت دنده از محور اصلی به محور ثانویه منتقل می شود، با توجه به نسبت تعداد دنده ها یک کاهش دور در آن ایجاد می شود. حاصلضرب این کاهش دور در کاهش دور ناشی از درگیری دو چرخ دنده نهایی، نسبت کاهش دور اصلی ناشی از یک دنده خاص را به ما می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

بررسی و تحلیل تئوری و عملی توربو شارژر و سوپرشارژر

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

فهرست مطالب

چکیده ...........................................................................................................................................................ث

فصل اول:

  1-  بررسی و تحلیل عملی توربو شارژر و سوپر شارژ............................................................................... 1

1-1 تاریخچه توربوشارژر....................................................................................................................................2

1-2 توربو شارژر چیست؟...................................................................................................................................3

1-3 نحوه عملکرد توربو شارژر..........................................................................................................................4

1-4 اجزای اصلی توربو شارژر.............................................................................................................................7

1-5 توربین ها........................................................................................................................................................7

1-6 کمپرسورها ....................................................................................................................................................9

1-7 نکاتی در مورد طراحی توربوشارژر ...........................................................................................................9

1-7-1 تقویت بیش از انذازه ..............................................................................................................................9

1-7-2 پدیده پس افت .......................................................................................................................................9

1-7-2-1 استفاده از توربوشارژرهای کوچک بجای توربوشارژرهای بزرگ.............................................10

1-7-2-2 استفاده از توربین گاز با پره های سرامیکی................................................................................11

1-7-2-3 استفاده از یاتاقانهای توپی..............................................................................................................11

1-7-2-4 استفاده از توربوشارژرهای ترکیبی...............................................................................................11

1-7-3 مکانیزم کنترل توربین گاز ................................................................................................................12

1-7-4 مکانیزم کولر داخلی ............................................................................................................................12

1-8 مزایای سیستم توربوشارژر ......................................................................................................................13

1-9 معایب سیستم توربوشارژر .......................................................................................................................13

1-10 سوپرشارژر ...............................................................................................................................................13

1-11 انواع سوپرشارژر ..........................................................................................................................14

1-12 مزایای سوپرشارژر .......................................................................................................................16

1-13 تفاوت بین توربوشارژر و سوپرشارژر ......................................................................................18

فصل دوم :

      2-   بررسی و تحلیل تئوری توربوشارژر و سوپرشارژر ........................................................19

2-1 روش های افزایش توان ...........................................................................................................20

2-2 روابط بنیادی ..............................................................................................................................22

2-3 کمپرسورها .................................................................................................................................30

2-4 توربین ها ....................................................................................................................................38

2-5 مدل سازی موتورهای توربوشارژر شده ...............................................................................47

2-6 کاربرد مدلسازی در یک مدل دیزل توربوشارژر شده........................................................49

2-7 ساخت و تایید تجربی مدل....................................................................................................49

فصل سوم :

        3-    بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.........................................53

3-1 سیستم توربوشارژر .................................................................................................................54

3-2 مزایای سیستم توربوشارژر ....................................................................................................54

منابع.....................................................................................................................................................56

 

 

چکیده

با توجه به اهداف ارتقاء عملکردی موتورهای گوناگون همچون کاهش مصرف سوخت، آلایندگی، وزن و حجم و افزایش توان و گشتاور خروجی؛ استفاده از سیستمهای جانبی همچون راهکارهای طراحی داخلی این گونه موتورها بسیار مورد توجه واقع شده است.یکی از این سیستمهای جانبی، سیستم توربوشارژر می باشد که سریعا در موتورهای اشتعال تراکمی بدلیل نحوه عملکرد آنها تاثیرات خود را به نمایش گذارد و هم اکنون با پیشرفت توان طراحی در موتورهای اشتعال جرقه ای نیز به کار می رود.

 این پروژه شامل سه بخش اصلی می باشد:

1-                بررسی و تحلیل عملی  سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و اجزاء اصلی آنها

2-                بررسی و تحلیل تئوری سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و نحوه مدلسازی و ارائه یک مدل نمونه

3-                بحث و نتیجه گیری

 

  • در بخش اول طرز کار دو سیستم توربو شارژر و سوپرشارژر و  اجزاء اصلی همچون توربین وکمپرسور به طور کامل توضیح داده شده است.
  • در بخش دوم  نحوه مدلسازی یک سیستم توربوشارژ شده و در پایان نیز یک مدل نمونه و نتایج حاصله از آن ارائه گردیده است.  
    • در بخش سوم بحث و نتیجه گیری صورت گرفته است.

 

 

فصل اول

 

بررسی و تحلیل عملی توربوشارژر و سوپرشارژر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

تاریخچه توربوشارژر:

اولین توربوشارژر توسط دکتر آلفرد بوچی در سوئیس در بین سالهای 1909 تا 1912 طراحی و ساخته شد. دکتر بوچی مدیریت مهندسی مرکز تحقیقات برادران سالزر را بر عهده داشت و درسال 1915 اولین نمونه یک موتور دیزل توربوشارژر شده را عرضه کرد، ولی ایدة او چندان در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت.

در طول جنگ جهانی اول برای نخستین بار از توربوشارژرها در هواپیما استفاده شد که موتور آنها طبق اصول موتورهای اتومبیل کار می کرد. مشکل اصلی در هواپیما زمانی بود که هواپیما در ارتفاع زیاد با هوای رقیق تر برخورد می کرد و دبی هوای ورودی به موتور کاهش می یافت، با نصب توربوشارژرها این مشکل حل شد. توربوشارژرها جهت مکش هوا به داخل موتور از کمپرسور استفاده می کنند و کمپرسور شرایط مناسبی را جهت انجام فرایند احتراق فراهم می کند.

کمپانی گرت مابین سالهای 1940تا1950 اقدام به ساخت توربو شارژرهای مختص  استفاده در صنایع نیروگاهی  جهت توربین های گازی نمود.

 

 
   


اولین خودروهای سبک سواری توربو بودند که برای بازار آمریکا در سالهای 1962 و 1963 ساخته شدند و عدم قابلیت اطمینان به این محصولات سبب محو شدن سریع آنها از بازار شد.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
تگ ها :

نقش سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان عقب‌مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

« نقش سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب در حمایت از کودکان عقب مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین این شهرستان »

تاریخچة تحقیق :

در مورد تاریخچه عقب ماندگی ذهنی باید گفت که این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد چه، از همان آغاز پیدایش انسان عوارضی از قبیل اشکالات ژنتیک ، اختلالات دوره جنینی، اشکالات زایمان، بیماریهای بدو تولد و غیره چنین معلولیتی را ایجاد می کردند، با نگاهی به گذشته در می یابیم که در گذشته های دور کودکانی که با معلولیتهای جسمی و ذهنی به دنیا می‌آمدند هیچ راه و چاره‌ای که جامعه بتواند برای انها ارائه دهد وجود نداشت بنابراین خانواده ها و جامعه یا مجبور بودند آنها را به طریقی از بین ببرند و یا اگر هم زنده می‌ماندند کمتر مورد اطرافیان واقع می‌شدند و گاهی هم با دید ترحم امیز مردم و سایر اطرانفیان مواجه بودند.

درباره تاریخچه طرز تفکر افراد عادی نسبت به معقب ماندگان ذهنی نیز شواهد علمی زیادی در دسترس نیست چیزی که تا حدی مشخص است اینکه این چنین افراد در گذشته کمتر مورد توجه بوده‌اند، فقط  در برخی نوشته‌های دینی و پزشکی به چنین افرادی اشاره شده است.

« بقراط» حکیم یونانی به ضایعات مغزی این افراد و ارتباط این نقیصه ها با کمبودهای هوشی اشاره می‌کند. در قوانین « اسپارت» موادی گنجانده شده بود که کشتن و از بین بردن معلولین از جمله عقب  ماندگان ذهنی را مجاز و حتی لازم تشخیص داده بودند.

در آسپا بر خلاف اروپا این افراد بیشتر مورد توجه و لطف بوده اند در آئین «کنفوسیوس» معلم چینی همینطور در دین پیامبر ایرانی « زرشت » به روشنی خواسته شده است که مردم با عقب مانده‌های ذهنی رفتاری انسانی داشته باشند.  همچنین سخنان پیامبر بزرگوار و ائمه اطهار به توصیه هائی در زمینه ملاطفت و همیاری با معلولان برمی‌خوریم ...

 

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق :

اهمیت موضوع « کودکان عقب مانده ذهنی » و تحقیق در مورد کودکان معلول ذهنی انگاه بهتر معلوم می شود که بدانیم در حال حاضر در صدی از مردم و کودکان شهرستان میاندوآب از لحاظ معلولیت جسمی و ذهنی در رنج هستند و حل مسائل این قشر از مردم این شهرستان، علاوه بر آنکه ضروری است لکه توجه زیاد به مسائل و مشکلات آنان تا حدی موجب خود یاری انها شده و از شدت وابستگی آنان به خانواده هایشان می‌کاهد به طوری که تجربه نشان داده است که داغدن آگاهیهای لازم به خانواده هائی که دارای کودک عقب مانده ذهنی هستند و آشنا کردن آنها با نحوه برخورد صحیح با کودکان ، کم کم خانواده وضع موجود طفل را به نحو منطقی پذیرفته ، خود را با وضع موجود او تطبیق می‌دهد در یک چنین وضعیتی است که می‌توان انتظار داشت کودک در بهترین شرایط ممکن از نظر عاطفی اطفاء و از نظر شخصیتی بارور و از نظر ذهنی آمادگی یادگیری هر گونه مهارت در حد هوشی خود را دارا گردیده باشد.

 

اهداف تحقیق :

اهدافی که در تحقیق موجود، مورد نظر است می توان اینگونه بیان کرد :

1- تعقیب مشکلات عاطفی و روحی وروانی و جسمی عقب ماندگان ذهنی.

2- دادن آگاهی و مهارت به افراد جامعه به منظور جلوگیری از به وجود آمدن افراد عقب مانده ذهنی در جامعه .

3- ایجاد رابطه بین ارائه روشهای مناسب جهت بهره مند شدن کودکان معلول ذهنی از زندگی تا حدی مناسب.

4- جمع آوری و تحلیل اطلاعات جهت آموزش هر چه مفیدتر و پرثمرتر کودکان معلول ذهنی.

به طور کلی ، هدف اساسی در این تحقیق بدست آوردن اطلاعاتی است که با دنیای کودکان عقب مانده ذهنی که گاهی با دنیای کودکان معمولی متفاوت است آشنا شویم و مسئولیت و مردم را نسبت به مسائل این قبیل کودکان آشنا سازیم تا بتوانند با شناختی که نسبت به آنها پیدا می نمایند مشکلاتشان را بهتر درک کنند و در راه آموزش بهتر آنها قدمهای موثر می‌بردارند.

 

بیان مسأله :

برنامه‌های سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب چه رابطه‌ای با جلوگیری از عقب ‌ماندگی ذهنی کودکان در جامعه دارد؟

عقب‌ماندگی ذهنی عبارتست از رشد ناقص یا متوقف شده ذهنی که شامل عقب ماندگی هوشی بوده که حساس به درمان طبی یا سایر مراقبتها و تعلیمات مخصوص بسیار است و دارای سطوحی است که شامل درجة عقب ماندگی ذهنی کم و یا عقب ماندگی ذهنی شدید است که سطوح دارای عقب ماندگی ذهنی کم قادر به محافظت از خود و انجام افعال ارادی ولی سطح عقب مانده ذهنی شدید فاقد این ویژگیهاست- آمار رو به تزاید عقب ماندگان ذهنی سطح شهرستان بیانگر این موضوع است که تلاش جدی و پیگیر و پیشگیرانة سازمانها و افراد جامعه الاخصوص سازمان بهزیستی که متولی این امر خطیر بوده وا می‌طلبد بنابراین با توجه به اهمیت مسأله که سلامت ذهنی و روانی درصدی از افراد جامعه را شامل می‌شود سازمان بهزیستی باید با اجرای بهتر و بیش از پیش برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی و حمایتی و توانبخشی و خدمات روانپزشکی در جهت کاهش عقب ماندگی ذهنی و معلومیت ذهنی در جامعه برآید- چراکه تداوم این روند به جامعه و نیروهای فکری و اندیشه آن ضربه وارد نموده و در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری را بر پیکرة جامعه وارد می‌آورد. بسط و توسعه خدمات مذکور سازمان بهزیستی در نقاط شهری و روستایی مانع تداوم این مشکل شده و به سلامت و شکوفایی فکری و روانی جامعه می‌انجامد. با اجرای این تحقیق به اهمیت فعالیتهای سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب بعنوان جزئی از این مجموعه مهم و فعال کشوری پی برده می‌شود و اینکه تا چه حدی برای معلولین ذهنی جامعه موثر واقع شده و تا چه حد از معلولیت و عقب‌ماندگی ذهنی در جامعه در اثر فعالیتهای آن کاسته می‌شود مشخص می‌گردد.

 

فرضیه های تحقیق :

1- بین برنامه آموزشی و آگاه ساختن مردم نسبت به مسائل مربوط به پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ارتباط وجود دارد.

2- بین برنامه های حمایتی سازمان بهزیستی و کاهش عواقب ناشی از عقب ماندگی ذهنی در جامعه ارتباط وجود دارد.

3- بین برنامه های پیشگیری سازمان بهزیستی و جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی کودکان در جامعه ارتباط وجود دارد.

4- بین ارائه خدمات روانپزشکی معلولین ذهنی و استقلال و خود کفائی آنها در سطح جامعه ارتباط وجود دارد.

 

روش تحقیق :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء، این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفتهای چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. اصول و قوانین و علمی عمدتاً حاصل پژوهشهای ارزنده ای انجام داده اند و تقدیم بشریت کرده اند.

به طور کلی این تحقیق از نوع تحقیق « پس از وقوع » به شمار می رود به این معنی که پدیده سازمان بهزیستی از قدیم در کشور و شهر میاندوآب وجود داشته است البته نه به صورت مستقل، بلکه این سازمان به ادارة بهداری وابسته بوده و با زیاد شدن معلولین و افراد تحت الحمایه، که رفته رفته نیاز جامعه به سازمانی بنام سازمان « بهزیستی » برای رسیدگی به مشکلات افرادی که از نظر ذهنی و جسمی و عادی در جامعه به سر می‌برند احاس شد و اکنون به دنبال بررسی شیوه ها و مهارتها و فنون بکار رفته در مورد عقب ماندگان ذهنی مستقیم است. تحقیق درباره سازمان بهزیستی و تأثیر و عملکرد شیوه های مناسب توانبخشی بر روی پیشرفت کودکان عقب مانده ذهنی یک « طرح توصیفی» است به این بیان که این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه وضعیت کودکانی است که به دلایلی دچار مشکلات ذهنی شده اند می‌باشد و همچنین بررسی عوامل موثر در آن با استفاده از روشهای آمار توصیفی ارتباط متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

 

محدودیتهای تحقیق

محدودیتهاییکه در تحقیق حاضر با آنها روبرو بوده‌ام عبارتند از:

  1. عدم دسترسی به منابع مفید و موثر در مورد تحقیق حاضر ( سازمان بهزیستی).
  2. محدودیت زمانی از نظر ارائه مطالب در تحقیق.

3. عدم حضور به موقع در این شهرستان به علت مأمور شدن در تهران و در نتیجه وجود محدودیت زمانی برای بررسی بیشتر در مورد این سازمان.

  1. عدم همکاری مناسب و به موقع سازمان بهزیستی.
  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه

«کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است».

عبارت فوق هدف نهایی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران است. یعنی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی طوری باید برنامه ریزی شود که سیر حرکت به سوی خدایی شدن انسانها باشد. چراکه همه ما از اوییم و بسوی او بازگشت خواهیم یافت. از طرف دیگر آموزش و پرورش باید به دنبال انسانهایی باشد که بتوانند در ساختن دنیای فردا مشارکت مؤثر داشته باشند. کسانی که با وجو توانایی های فردی برای هماوردی در مسابقات فشرده، بیشتر بدنبال تعاون و مشارکت جویی هستند تا رقابت. تربیت چنین انسانهایی چندبعدی مستلزم فراهم کردن فرصت رشد همه جانبه آنهاست.

همچنین در دورانی که شاهد تحولات بسیار پرشتاب و شگفت انگیز در زندگی فردی، منطقه ای و جهانی هستیم، آموزش و پرورش دیگر نمی تواند محدود به فرآیندی باشد که در آن فقط به مردم دیکته کنیم که به چه چیزهایی فکر کنند. باید مردم را برای تفکر آزاد آماده کرد.

-         آموختن علم و دانش فضیه‌ای است که از نظر دین ما بر هر کس واجب است.

-         از نظر کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آموختن دانش و سواد حق همه کودکان است.

-         بستر توسعه پایدار، سواد است.

-         مهمترین رکن ایجاد عدالت اجتماعی همگانی کردن آموزش و پرورش است.

-         و ...

باید اذعان نمود تحقق برنامه‌های آموزش و پرورش، هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی بدون داشتن برنامه‌ای مدون که قابلیت اجرایی داشته باشد، امکان پذیر نیست. بدین خاطر جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، امید است با همت و تلاش مسئولین و همکاری عموم جامعه با موفقیت با اجرا درآید.

و در خاتمه از راهنمایی‌ها و زحمات استاد امیر‌ تقوی، علی اکبر حکیم زیاده و معاونان آقای حسین زاده و خانم علی اصغری صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

آمنه امیری

دانشجوی رشته مدیریت آموزش

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح موضوع

 

 

1. موضوع تحقیق :

بررسی بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان و مدیران این شهرستان در سال 1387

 

2. بیان تاریخچه‌ی مدارس ابتدایی شهرستان ماکو

شهرستان ماکو از پیشرفت‌هایی که در طی سالهای گذشته در سطح کشور ایجاد شده بی‌نصیب نبوده است. در این رابطه عوامل مختلفی در وضعیت اجتماعی، فرهنگی این شهرستان مؤثر بوده است که از این وضع قطعاً آموزش و پرورش نیز متأثر شده است.

بررسی چشم اندازهای جمعیتی از منظر جنسیت متولدهای سالهای 1370 نا 1385 :

بررسی نسبت جمعیت دختران به پسران طی سالهای مورد نظر نشان می‌دهد که در مجموع تعداد دختران متولد شده از پسران کمتر بوده است. به طوری که نسبت دختران به کل جمعیت متولد شده در طی سالهای 1370 تا 1379 (یعنی جمعیت 6 تا 10 ساله لازم‌التعلیم سال تحصیلی 82 – 81 تا 85) 90/49 درصد بوده است. نسبت مورد نظر در سال های آینده حقیقت سال‌های اجرایی این برنامه خواهد بود، ( یعنی از سال تحصیلی 87 – 86 تا 91 – 92) به 19/48 درصد تبدیل شده یا به عبارتدیگر نسبت متولدین دختر سال 1379 تا 1385 به کل متولدین آن سال ها 19/48 درصد بوده است.

موقعیت جغرافیایی :

شهرستان ماکو در منتهاالیه شمال غربی ایران و در دورترین منطقه نسبت به مرکز کشور واقع شده و جز دورترین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان نیز هست. با سه کشور ترکیه، جمهوری‌ آذربایجان و ارمنسان هم مرز می‌باشد که این همسایگی مشکلاتی برای آموزش و پرورش خاص خود را ایجاد می‌نماید. نمنه آن پوشش وسیع تلویزیونی ایران بعنوان رسانه‌های مهم آموزشی قابل روئیت نیست. در بعضی از مدارس کلاس‌هایی با حدود بیست نفر دانش‌آموز و در بعضی دیگر با بیش از 35 نفر مواجه هستیم.

 

چشم‌انداز اجتماعی

مردم ماکو در سه قالب شهری، روستایی و عشایری در کنار هم بافت اجتماعی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. زندگی متکی بر دامداری عشایر و فصل کوچ آنها، وجود کارآگاه‌های قالی‌بافی در روستاها مخصوصاً (روستاهای عشایر نشین) فقر فرهنگی اولیا و استفاده کردن از کودکان خردسال مخصوصاً دختران گروه سنی مدرسه رو به عنوان ابزاری برای کسب درآمد خانواده‌ها در میان عشایر از عوامل بسیار تأثیرگذار (البته به صورت منفی) در نرخ ارتقاء و پوشش تحصیلی واقعی، درصد قبولی به شمار می‌روند. چراکه که حدود 30 درصد دانش‌آموزان گروه سنی مدرسه رو در مقطع ابتدائی را دانش‌آموزان عشایری تشکیل می‌دهند. محروم بودن و کم جمعیت بودن اکثر روستاها باعث شده که کلاس‌های درس آنها به صورت چند پایه تشکیل کردند که در نهایت شاهد تکرار و ترک تحصیل در اینگونه مدارس هستیم.

 

3. بیان مسأله

این تحقیق بیانگر این است که آیا مدرسه در پیشرفت آموزشی جامعه تأثیر می‌گذارد؟

آموزش عمومی در مدارس تا چه می‌تواند استعدادها و شایستگی‌های نوجوانان و قشر تحصیل کرده را برآورد کند؟

در طول تاریخ همواره انسان کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند این نیاز به آموزشو یادگیری سبب بقا جوامع بشری شده و بدین سان، فرهنگ سازی و حفظ آن، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است.

در جوامع نخستین، یاد دادن و یاد گرفتن به شیوه سنتی و از طریق بازسازی تجارب انجام می‌شد و به صورت اطلاعات مورد نیاز در عرصه زندگی حفظ می‌گردید و گسترش می‌یافت. در نتیجه، مردم کمتر به فکر توسعه بودند. در حالی که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته و تقریباً اکثر ابداعات مروبط به یکصد سال گذشته است. تولید گسترش سرسام‌اور اطلاعات، دانش و کسب مهارت در علوم وظایف نسل امروز را در مقایسه با گذشته افزون‌تر ساخته است. تجارب بیش از هشتاد و شش میلیارد انسان، دست‌اوردهای ارزنده‌ای است که باید نسل آینده را برای کشف  حقیقت و شناسایی خالق هستی یاری می‌دهند.

آموزش و یادگیری یک وظیفه راهبردی است و همواره این سؤال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده‌ است که « می‌خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می‌خواهیم آن را یاد بدهیم» برای یک آموزش اثر بخش و مؤثر، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب حایز اهمیت بسیار است.

امروزه از آموزش مشابه یک فرآیند منظم یاد می‌شود که به موجب آن، اطلاعات مهارت‌ها و نگرش‌های دانش‌آموزان تقویت می‌گردد و گسترش می‌یاد.

در این فرایند، انباشت اطلاعات مورد نظر نیست و به تولید و گسترش اطلاعات مهارت‌ها توجه می‌شود. به علاوه هنر تدرسی یکی از مهارت‌های مهم فنی و حرفه‌ای معلمان است که لازمه آن شناخت فراگیرندگان توجه به تفاوت‌های فردی و شناخت روش‌های یاددهی – یادگیری کارآمد است.

 

4. اهداف کلی :

1- آشنا ساختن دانشجویان با روش‌های مشارکتی و فعال تدریس

2- بیان کردن عوامل مؤثر در عدم استفاده معلمان از این روش‌ها

3- بیان نظرات صاحب نظران مختلف در مورد استفاده از روش‌‌های نوین

 

5. بیان اهداف جزئی :

اهداف جزئی عبارتند از :

1- پیشرفت تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

2- بالا رفتن انگیزه تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

3- خلاق بودن معلمان تدریس

 

6. بیان فرضیات در تحقیق :

فرضیه 1 : استفاده از روش های مشارکتی و فعال با میزان آگاهی معلمان از این روشها اتباط مستقیم دارد.

فرضیه 2 : استفاده از روش‌های مشارکتی و فعال با میزان شرکت معلمان در دوره‌های آموزشی ارتباط مستقیم دارد.

فرضیه 3 : استفاده از روشهای مشارکتی و فعال با میزان همکاری اولیای مدرسه و اولیای دانش‌آموزان ارتباط مستقیم دارد.

 

7. انتخاب روش تحقیق :

برای انجام این تحقیق از زمینه‌یابی استفاه شده است، زیرا می‌خواهیم رابطه بین متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

8. اهمیت مسأله :

این تحقیق از لحاظ اینکه روش‌های نوین تدریس را به دانشجویان می‌شناساند و همچنین مشکلات موجود که بر سر راه استفاده از این روش‌ها وجود دارند را بیان می‌کند حائز اهمیت است و همچنین این تحقیق به خود بنده هم در جهت شناختن این روش‌ها و هم تعامل برخورد و صحبت با همکاران سایر مدارس کمک بسیاری کرد.

 

9. محدودیت‌های تحقیق :

1- به علت کثرت تعداد مدارس ابتدائی موجود.

2- به علت کمبود وقت و هزینه‌های زیاد نتوانستم از تمام معلمان در جمع‌اوری اطلاعات استفاده کنم.

3- به علت مشکلات زندگی و مشغله کاری و تحصیلی به طور مرتب نمی‌توانیم تحقیق خود را با آرامش و آسایش در راستای موفقیت آن به پیش ببریم.

4- در بعضی از موارد نیز معلمانیا به خاطر ترس از مدیران مدارس و یا به خاطر نگفتن حرف‌هایی که به نظر خود بنده حقایق موجود می‌باشند همکاری لازم را به عمل نیاورند.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

بررسی میزان اعتماد به نفس و ثبات شخصیتی و ایده‌آلهای کودکان مقیم مراکز شبه خانوا

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه :

می دانیم که خانواده ابتدایی ترین جامعه در زندگی است و منشاء تمام دلگرمی ها، دلسردیها و هسته بروز مشکلات و ایمنی هاست . و نه تنها رکن طبیعی اجتماع ، کلیه رکن اساسی آن نیز محسوب می شود .

پیامبر ( ص) می فرماید : در نزد خداوند هیچ بنایی محبوبتر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. و نیز می فرماید هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از خانه ای که با ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفور تر از آشیانه‌ای که به وسیله طلاق از هم بپاشد نیست.

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار تدوین همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط در جهت تسهیل خانواده و همچنین پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی حقوق اسلامی شده است . از سوی دیگر طلاق و فروپاشی نهاد مقدس خانواده امر مکروهی قلمداد کرده است تا آنجا که گفته می شود هرگاه یک طلاق اتفاق می افتد عرش الهی به لرزه در می آید و همچنین شرایط نسبتاً مشکلی که برای صحت امر طلاق از سوی شارع مقدس پیش بینی شده است ، که به شدت از کراهت آن حکایت می‌کند لیکن علیرغم دستورات موکد توصیه ها و ایجاد موانع در بعضی موارد جدائی زن و مرد از یکدیگر و از هم گسستن شیرازه خانواده و بی سرپرستی خانواده ها و فرزندان و رخداد طلاق اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر شهر نشینی و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر و تشکیل شهرهای بزرگ عوارض را به نهاد خانواده به جای گذشته است . به طوریکه امروزه در شهرهای بزگ آمار طلاق به شدت رو به فزونی است همچنان که از میزان ازدواج بیشتر شده است و قربانیان این جنگ و جدایی خانوادگی کودکان بی گناه هستند .

با توجه به اینکه پدیده شهر نشینی در بسط خانواده های هسته‌ای که فاقد حمایت اجتماعی لازم هستند و خطر طرد اجتماعی و گرفتاری در دام اعتیاد و جرم و جنایت و زندانی شدن را برای آحاد خود در پی دارد . نقش داشته و با در نظر گرفتن افزایش میزان تصادفات در شهرهای بزرگ که خطر مرگ و میر آحاد جامعه را با خود دارد ، لزوم پیش بینی هایی برای پیشگیری از عوارض شهر نشینی بر خانواده ، و تمهیداتی برای سامان بخشی به وضعیت مراقبت ، ترتیب و پرورش فرزندان بی سرپرست نمایان تر میگردد. نظر به آن که تاریخچة تشکیل اولین دارالاتیام در کشورهای توسعه یافته مبین آن است که پدیده فرزندان بی سرپرست با رشد اقتصادی و اجتماعی و تحول در نظام خانواده فزونی می گیرد . مطالعه روند حمایت از فرزندان بی سرپرست در جوامع مختلف و بهره گیری از تجربیات آنان و کوشش در انطباق آن با مسائل فرهنگی جامعه مان سودمند به نظر می رسد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

در تحقیق فوق موضوع مورد پژوهش بررسی میزان اعتماد به نفس و موفقیت شبانه روزی در مقایسه با کودکانی است که در نزد خانواده هایشان بسر می برند . این تحقیق در مورد 40 کودک و نوجوان 10 تا20  ساله شبانه روزیهای استان آذربایجان شرقی می باشد .

 

اهمیت موضوع تحقیق :

تحقیق و بررسی از زندگی فرزند شبانه روزی و جمع آوری اطلاعات مفید که مبنای مناسبی برای تصمیم گیری از یک سو و آگاهی از بی سرپرستی بعنوان یک معضل انسانی ، اجتماعی که زمینه ساز بحث های کلاسیک باشد از سوی دیگر تا کنون صورت نگرفته است و اگر چنانچه تحقیق صورت گرفت بدون تعمق و صرفاً گذرا در حد تکلیف و اخذ نمره بوده است بطوریکه در برخی از آنها رقت عاطفی شدیدی به چشم می خورد که با معیارهای علمی تناسبی ندارد و در برخی از آنها رقت عاطفی شدیدی به چشم می خورد که با معیارهای علمی تناسبی ندارد و در برخی دیگر اشکلاتی دیده می شود که اعتبار و صحت تست ها را مورد تردید قرار میدهد اگر ما بر این عقیده ایم که کودکان سرمایه های این مملکت هستند و سرمایه گذاری برای آنان به مراتب پر اهمیت تر از  سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی است و کودکان شبانه روزی جزئی از جامعه کودکان کشورند و با توجه به اهمیتی که دین اسلام برای رسیدگی به مشکلات و زندگی یتیمان و افراد بی سرپرست قائل شده ، به اهمیت و بزرگی مسأله پی می بریم .

و این آگاهی ما را وادار می سازد تا بیشتر و بهتر برای بالا بردن اعتماد به نفس و میزان موفقیت این کودکان تلاش کنیم .

 

هدف تحقیق :

هدف این تحقیق بررسی میزان اعتماد به نفس و موفقیتهای کودکانی است که در شبانه روزیهای استان زیر نظر سازمان بهزیستی اداره می شوند، اگر اعتماد به نفس را در این بیان ساده بدانیم که انسان با تکیه بر تواناییهای خویش در زندگ اجتماعی حرکت کند و با ظهور و بروز آن در جهت رشد و کمال ره بسپارد . با این بیان آثار ضعف و اعتماد به نفس را در فرزندان شبانه روزیها بسر می برند نسبت به کودکان در نزد خانواده از اعتماد به نفس کمتری برخوردار ند . و اگر این فرضیه درست باشد ما سعی می کنیم این مسأله را بشکافیم و با ارائه راه حلهای مناسب این اختلاف را کمتر و کمتر بکنیم تا این کودکان نیز مانند کودکان نزد خانواده زندگی شاد و توأم با اعتماد به نفسی خوب داشته باشند .

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه 1: دختران ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به پسران ساکن در خانواده دارند.

فرضیه 2: پسران ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به پسران ساکن در خانواده دارند .

فرضیه 3: کل دختران ( ساکن در شبه خانواده و ساکن در خانواده ) ثبات شخصیتی کمتری نسبت به کل پسران ساکن در ( شبه خانواده و ساکن در خانواده ) دارند .

فرضیه 4: کل کودکان ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به کل کودکان ساکن در خانواده دارند .

فرضیه 5: دختران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها  و مخیلات متفاوتی نسبت به دختران  ساکن در خانواده می باشند .

فرضیه6: پسران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی نسبت به پسران ساکن در خانوداه می باشند .

فرضیه 7: کل کودکان ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی نسبت به کل کودکان ساکن در خانواده می باشند .

فرضیه8: کل دختران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی با کل پسران ساکن در شبه خانواده و خانواده می باشند .

فرضیه 9: کل دختران و پسران ساکن در شبه خانواده از لحاظ ثبات شخصیتی و ایده‌آلها و تخیلات با کل دختران و پسران ساکن در خانواده تفاوت دارند .

 

تعریف واژه ها :

کودک بی سرپرست : کودکی که به هر دلیل والدین خود را از دست داده و یا او را ترک کرده اند و سر پرستی ندارد .

شبانه روزی- شبه خانواده : شبانه روزی مرکزی دولتی است که زیر نظر سازمان بهزیستی اداره می شود و کودکان و نوجوانان بی سرپرست در آن زیر نظر کارکنان سازمان زندگی می کنند .

شبه خانواده عبارتیست از خانواده أ‌ی کوچک که شبه خانواده های  عادی است ، یک کارمند مرد و یک کارمند زن که هر کدام الگویی از یک پدر و مادر هستند با دو یا سه نفر از کودکان  بی سرپرست تحت نظر بهزیستی زندگی می کنند .

اعتماد به نفس : حالتی روانی که فرد با تکیه بر توانائی های خود سعی می کند بدون یاری دیگران مشکلش را حل نماید .

ثبات شخصیت : حالتی که در آن خلق و خوی ثابتی که مبتنی بر تیپ شخصیتی فرد است در او به چشم می خورد و شخصیت از نوسان ها و افت چیزهای ناچیزی برخوردار است .

ایده الها : ایده آلها در پزوهش به معنی آن هستند که ( ما دلمان می خواهد چگونه باشیم ) یعنی شخصیت ایده آل که ما در آرزوی آن هستیم چگونه است .

کودکان عادی : کودکانی هستند که دارای پدر ومادر و یا یکی از والدین هستند و دریک خانواده گرم و صمیمی در کنار والدین خود زندگی می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 سابقه یا پیشینة تحقیق

 

 

 

 

 

پیشینة پژوهش :

در مورد شخصیت و ویژگیهای دورة نوجوانی و جوانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است . اما اولین بار افلاطون در زمینه شخصیت و روحیان نوجوانان و جوانان اظهار نظر کرده است . افلاطون عقیده دارد که رفتار و اندیشه نوجوان در انقیاد و احساسات و عواطفش قرار دارد . خوردن مشروبات را برای این گروه سنی ممنوع می کند چون عقیده دارند که نوجوانان زودتر تهیج می شوند .

300 سال پیش از تولد مسیح و ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان و جوانان آتش مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند در اوایل قرن حاضر استانلی هال بصورت علمی دربارة این گروه سنی مطالعه کرده و نتایج با ارزشی بدست آورده است .

اریکسون توصیف خود و ارزیابی خویشتن یکی از اشتغالات ذهنی فرد در دورة نوجوانی است . (شرتزر و استول ترجمعة شریعتمداری چنین می نویسد) که جوان ایده آلیست است و بدگمان ، حساس و بی عاطفه ، نوع پرست و خود خواه ، اجتماعی و مجرد ، خویشتن و بدبین ، با ایمان و بی ایمان ، مشتاق است و بی تفاوت . فروید نیز بر نقش حضور والدین بخصوص پدر را در سالهای اولیه زندگی کودک مورد تأکید قرار داده و گفته است که کمبود والدین تأثیر زیادی بر روی شخصیت کودک در آینده خواهد داشت . در مورد کودکان شبه خانواده تحقیقی در مراکز شبه خانواده تهران انجام شده که تحت کتابی با عنوان نگرش اجمالی بر پدیدة بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانه توسط آقای ناصر بابایی و دیگران انجام شده که می توان گفت جدیدترین تحقیق جامع در مورد کودکان بی سرپرست می باشد و در این تحقیق از این کتاب استفاده شده است .

دکتر تقی پور ظهیر در کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش می گوید که در دورة نوجوانی که دورة کودکی را شخص وداع کرده کرده به مرحلة بزرگسالی نرسیده است ، نه در خور بزرگسالان است و نه همتای خردسالان به این علت اغلب در خود فرو می رود و از دنیای واقعی به عالم ذهن و درونی پناه می برد . در این سن نوجوان می خواهد شخصیت خود را اثبات کند به این ترتیب اغلب با بزرگسالان مخالفت می کند . به اختلاف طبقات در اجتماع پی می برد و از میزان ارزش و اعتبار معنوی طبقات به ویژه به پایگاه اجتماعی خود آگاه می شود . به تبعیض های اجتماعی پی می برد . میل به استقلال طلبی و بررسی جویی قدرت می یابد ، تخیلش قوی می شود . اغلب قهرمانان فیلمها و داستانها را سر مشق خود قرار میدهد در نتیجه نیازمند مواظبت و مراقبت بسیار خردمندانه و کامل است .

پیاژه و همکارانش نشان داده اند که سنین نوجوانی با رسیدن به مرحله آخر رشد عقلانی و کسب توانایی تفکر انتزاعی مشخص می شود و تفکر نوجوان در این سن منطقی است و می تواند با استفاده از مفروضات ، حدس و گمان به استدلال و اقامة برهان بپردازد . مهمترین نکته در این باره این است که منبع قواعد کلی رفتار نوجوان ، گروه همسالان است با والدین و یا معلمان ، بنابراین میان قوانین گروه همسالان و بزرگسالان تعارض فروانی وجود دارد .

نوجوانان نیاز شدید به تأیید دارند و به سبب دقت می کنند از هر لحاظ مثلاً از بابت لباس در رفتار مثل سایرین باشند و به علت کمبود اعتماد به نفس ، احساس نیاز میکنند به اینکه  نشانه ای از آنچه متعلق به آن هستند که آنان دیده شود در این دورة سنی رفتار و حالات بچه ها بی ثبات است و غیر قابل پیش بینی .  

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

البته فایل pdf این مقاله تو اینترنت هست ولی اگه فایل word خواستید من در خدمتم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : Ecu  ...............................................................................................  1

1-1 واحد کنترل الکترونیک (ECU) چیست و چه کاری انجام می دهد؟ .....................  1

1-2 سازندگان معروف ECU چه شرکتهایی هستند؟ ...........................................................  2

1-3UNICHIP یا فن آوری تنظیم ECU ............................................................................  4

فصل دوم: سخت افزار Ecu.............................................................................. 7

2-1 انواع های IC بکار رفته در خودرو ......................................................................................  7

2-2 اصطلاحات خودرو ....................................................................................................................  10

فصل سوم: نرم افزار های Ecu......................................................................... 13

3-1 ابزارهای مورد استفاده برای توسعه نرم افزارهای خودرو ECU .................................  13

3-2 ECU واحد کنترل الکتریکی خودرو .................................................................................  14

3-3: AUTOSAR (Automotive Open System Architecture)   ..............  15

3-3-1  بررسی فنی اجزای AUTOSAR .............................................................................  16

3-4 زنجیره ابزارها (Tools Chain) .........................................................................................  17

3-4-1 معرفی ابزارهای استفاده شده در فرایند توسعه نرم افزار Ecu............................... 17

3-4-1-1 ابزارهای پشتیبانی نرم افزار Doors, QFD/Capture)  ..............................  18

3-4-1-2  ابزارهای تجزیه و تحلیل(StateFlow,SDL)  ..................................................  19

٣: ابزارهای کدنویسی نرم افزار (C, C++, Visual C#) ...................................................  19

3-4-1-4 ابزارهای پیاده سازی (ASCET, Mat lab/Simulink, MatrixX).......... 20

3-4-1-4-1 Software Engineering(ٍASCET-SE)................................................. 20

3-4-1-4-2 (ASCET-MD Modeling & Design).................................................. 21

3-4-1-4-3 ASCET-(RP Rapid Prototyping) .....................................................  22

3-4-1-4-4 مطلب( Mat lab/Simulink ) ...........................................................................  23

3-4-1-4-5 ابزارهای تست و عیب یابی (Hitex) ..................................................................  24

3-4-2 معرفی سیستم عامل OSEK ........................................................................................  25

3-4-2-1 توابع OSEK .................................................................................................................  25

Optional ...........................................................................................................................................  26

فصل چهارم: شبکه های مولتی پلکس (پژو ٢٠۶) .............................................  27

4-1 استانداردهای مولتی پلکس ....................................................................................................  27

4-2 دلایل نیاز به استفاده از سیستم مولتی پلکس ................................................................  28

4-3 هندسه شبکه های اطلاعاتی .................................................................................................  30

4-۴ نحوه ی انتقال اطلاعات در شبکه های مولتی پلکس .....................................................  30

4-۵ نحوه آشکارسازی خطا های انتقال اطلاعات در سیستم‌های مولتی پلکس ..............  32

4-6 اهداف استفاده از سیستم مولتی پلکس در در 206 ......................................................  32

4-7 معایب سیستم مولتی پلکس در روی خودروی ٢٠۶ .....................................................  33

4-8 ساختار سخت افزاری ECU های سیستم مولتی پلکس خودرو ٢٠۶ .....................  33

4-9 وظایف BSI در سیستم مولتی پلکس ...............................................................................  34

4-١٠انواع شبکه در سیستم مولتی پلکس ................................................................................  35

4-١١ روش انتقال اطلاعات در شبکه های مولتی پلکس CAN و VAN ......................  35

4-١٢ روش استاندارد ارسال اطلاعات در شبکه (مولتی - پلکس) ......................................  37

4-13 هفت لایه  O.S.I model (Open System Interconnection ..................  38

4- 14 لایه ١ ، لایه فیزیکال Physical ....................................................................................  38

4-13-2  لایه ٢ ، لایه ارتباط Link ...........................................................................................  38

4-13-3 ٣ لایه ٣ ، لایه شبکه Network ...............................................................................  39

4-13-4 لایه ۴ ، لایه انتقال Transport ................................................................................  39

4-13-5  لایه ۵ ، لایه هماهنگی Session .............................................................................  39

4-13-6 لایه ۶ ، لایه آماده سازی اطلاعات Presentation ...............................................  39

4-13-7 لایه ٧ ، لایه کاربرد Application ...........................................................................  40

4-14 شبکه VAN ..........................................................................................................................  40

4-14-1 انواع شبکه های VAN در خودرو پژو ٢٠۶.............................................................. 41

فصل پنجم: نحوه عملکرد انژکتور ....................................................................  44

فصل ششم: آنچه درباره عیب یابی خودروهای انژکتوری باید بدانیم ................  50

6-١چگونه دستگاه عیب یاب اطلاعات خودرو را از ECU دریافت می کند؟ ..................  50

6-٢ ساختار عیب یابی در ECU .................................................................................................  51

6-3 آیا کد خطا یا DTC به تنهایی برای عیب یابی یک خودروی انژکتوری کافی است؟ ..............  51

6-4 آشنایی با منوی اصلی یک دستگاه عیب یاب.................................................................... 52

6-۵ آیا موارد بالا برای عیب یابی یک خودرو انژکتوری کافی هستند؟ ..............................  54

6-6 آیا میتوان اطلاعات دریافت شده از  ECU  را ذخیره و بازیابی کرد؟ ......................  54

فصل هفتم: مزیت استفاده از نیتروژن در لاستیک ها ......................................  56

فصل هشتم: معرفی متداول ترین سنسورهای یک خودروی انژکتوری ...........  58

8-١اساس کار سنسور در خودروها ...............................................................................................  58

8-٢ سنسور و نحوه کار آنها ............................................................................................................  58

8-٣ انواع تکنولوؤی سنسورها ........................................................................................................  59

8-۴ انواع سنسور ...............................................................................................................................  62

8-4-١ سنسور جریان هوا ...............................................................................................................  62

8-4-2 سنسور موقعیت دریچه گاز (Throttle Potentiometer) ..................................  63

8-4-٣ سنسور اکسیژن ...................................................................................................................  65

8-4-3-١حلقه ها ...............................................................................................................................  66

8-4-3-٢ سنسور اکسیژن چگونه کار می کند؟ ......................................................................  67

8-4-3-٣ وظیفه جدید سنسور اکسیژن به همراه OBD II ...............................................  69

8-4-3-۴ عیب یابی سنسور ..........................................................................................................  70

8-4-3-۵ تعویض سنسور ...............................................................................................................  72

8-4-3-۶ فرسوده شدن سنسور ....................................................................................................  74

8-4-4-٧ داغ شدن سنسور اکسیژن ...........................................................................................  75

8-4-4-٨ بررسی سنسور اکسیژن ................................................................................................  75

8-4-4-٩ زمان تعویض سنسور اکسیژن .....................................................................................  76

8-4-4-١٠ شناخت نوع سنسور به کار رفته ............................................................................  76

8-4-5 سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده (Coolant Thermistor) ................  81

8-4-۶ سنسور خودسوزی(ضربه زدن - ناک سنسور) ............................................................  83

8-4-٧ سنسور سرعت اتومبیل Vehicle Speed Sensor  ...........................................  85

8-4-8 سنسور فشار هوای منیفولد  

(MAP Sensor - Inlet Manifold Pressure Sensor ) .........................................  85

8-4-8-1سنسور (MAP) و تاثیر آن در مصرف سوخت ......................................................  87

8-4-9 سنسور دمای هوای ورودی (air temperature sensor ) ..................................  89

8-4-١٠ سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور .....................................................................  90

8-4-١١ سنسور موقعیت میل سوپاپ ........................................................................................  91

8-4-١٢سنسور شتاب سنج ...........................................................................................................  91

فصل نهم: عیب یابی سنسورهای خودرو از روی نشانه های ظاهری ..................  93

فصل دهم: رله در الکترونیک و الکترونیک خودرو ...........................................  97

10-١ سامانه برق رسانی خودرو ....................................................................................................  98

10-٢ لزوم استارت زدن به مدت ١٠ ثانیه ................................................................................  100

10-٣ تقویت سیستم برق و جرقه زنی در خودرو ...................................................................  101

10-۴ فرق الترناتور و دینام .............................................................................................................  103

10-۵ وجود مشکلات و رفع مشکل در موتور استارت خودروی شما .................................  103

10-۶ باتری یک عنصر لاینفک خودرو ........................................................................................  105

10-6-١ ولتاژ اسمی باتری ..............................................................................................................  106

10-6-٢ ظرفیت اسمی باتری ........................................................................................................  107

10-6-3 شدت جریان استارت سرد (Icc) ...................................................................................  107

10-6-۴ آب بندی باتریها ................................................................................................................  108

10-6-۵ ابعاد بیرونی باتری .............................................................................................................  109

10-6-۶ ترمینالهای باتری ...............................................................................................................  109

10-6-٧ بدنه باتری ...........................................................................................................................  110

فهرست منابع .......................................................................................................................................  111

فصل اول :

(EDU)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 واحد کنترل الکترونیک (ECU) چیست و چه کاری انجام می دهد؟

ECU مخفف (Electronic Control Unit) یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که می دانید خودروهای انژکتوری بدلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهای آلودگی، بطور کامل در تمام دنیا جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند و مغز این سیستم واحد کنترل الکترونیک می باشد. واحد کنترل الکترونیک با توجه به سنسورهایی که به موتور متصل است وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل کرده و پاسخهای لازم را به خروجیها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زنها و ... اعمال می کند. از آنجا که دینامیک خودرو غیر خطی و بسیار پیچیده است طراحان برای سهولت کارجداولی را داخل حافظه map می ریزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاویه اوانس  Ecuدر هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چقدر دقت این جدول بیشتر باشد دقت عملکرد Ecu بیشتر است. نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که مقادیر این جدول وابستگی مستقیمی به پارامتر های جغرافیایی موتور نظیر فشار و دمای هوا دارد شرکت های خودرو سازی map را به گونه ایی تنظیم می کنند که برای انواع شرایط جغرافیایی جواب بهینه و معقول بدهد بنابراین  mapبرای یک اب و هوای خاص تنظیم نشده است سنسورهای کیت های انژکتوری مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد واحد کنترل الکترونیک بهتر می تواند شرایط موتور را درک کند.

سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از: سنسور دور یا RPM ، سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP ، سنسور دریچه گاز یا TPS، سنسور دمای آب یا  CTS، سنسور دمای هوا ATS ، سنسور اکسیژن یا لاندا، سنسور ضربه و ...

 

 
   

 

 

 

 

 

 

1-2 سازندگان معروف ECU چه شرکتهایی هستند؟

1) شرکت بوش (Bosch) آلمان: این شرکت بهترین و معروفترین سازنده واحد کنترل الکترونیک و کیت انژکتوری در دنیا می باشد و در اغلب خودروهای پیشرفته جهان نشانی از آن را می توان یافت. چند مدل از زانتیا موجود در ایران دارای کیت انژکتوری بوش می باشد.

 

 

 

 

 

2) شرکت دلکو (Delco) آمریکا: این شرکت یکی از قدیمی ترین شرکتهای سازنده واحد کنترل الکترونیک می باشد و واحد کنترل الکترونیک آن در اغلب خودروهای آمریکایی بخصوص خودروهای شرکت GM یا جنرال موتورز بکار رفته است مانند کادیلاک، پونتیاک و... همچنین در خودروهای دوو کره مانند دوو ESPERO.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

3) شرکت فورد (Ford) آمریکا: این شرکت سازنده خودرو، سازنده واحد کنترل الکترونیک البته برای خودروهای فورد می باشد و اولین بار ایده کنترل تطبیقی یا خود- یادگیر در خودروهای این شرکت عملاً پیاده سازی شد.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

4) شرکت زیمنس (Siemens) آلمان: فعالیت این شرکت گرچه به اندازه رقیب آلمانی آن یعنی بوش نیست اما واحد کنترل الکترونیک های خوبی می سازد. واحد کنترل الکترونیک پراید انژکتوری موجود در ایران طراحی این شرکت است.

5) شرکت مگنت مارلیای (Magneti Marelli) ایتالیا: این شرکت در اروپا محبوبیت زیادی داشته و بر روی اغلب خودروهای اروپایی کیت آن نصب است. به عنوان مثال خودروهای فیات مدل  PUNTO و فولکس واگن مدل GOLF IV، مزدا ٣٢٣.

6) شرکت ساژم (Sagem ) فرانسه: بر روی اغلب ماشینهای فرانسوی واحد کنترل الکترونیک این شرکت نصب است. بنابراین پژو ٢٠۶ ، مدلهایی از زانتیا؛ همچنین خودروهای ایرانی مانند سمند و پیکان انژکتوری.

7) شرکت نیپون دنسو (Nippon Denso) ژاپن: این شرکت توسط شرکت تویوتا تاسیس شده و بخش عمده سهام آن را دارا می باشد البته ۶ درصد سهام آن متعلق به شرکت بوش است. واحد کنترل الکترونیک اغلب خودروهای تویوتا (مانند تویوتا لندکروز ) و برخی خودروهای ژاپنی مانند نیسان، هوندا، سوزوکی و ... متعلق به این شرکت می باشد.

شرکتهای دیگری هم هستند مانند HITACHI ،MATSUHITA ،  LOTUSو ...

 

1-3 UNICHIP یا فن آوری تنظیم  ECU

امروزه موتورهای انژکتوری نقشی بسیار اساسی در موفقیت صنایع خودروسازی ایفاء می‌نمایند و کیفیت و قابلیتهای آن، درصد کارایی خودرو را نشان می‌دهد. همانطور که می‌دانیم کنترل کننده موتورهای انژکتوری، بردی الکترونیکی به نام ECU می باشد و در واقع کارایی این بخش تعیین کننده کیفیت یک موتور و در ابعادی دیگر کیفیت خودرو خواهد بود؛ بدین معنی که هرچقدر ECU یک موتور بهتر طراحی شده باشد، آن موتور کیفیت بهتری خواهد داشت. ECU بر اساس سنسورهایی که بدان متصل است شرایط کار موتور را درک کرده و فرامین مناسب را به انژکتورها و شمعها صادر می‌کند. از آنجا که دینامیک خودرو بسیار پیچیده و غیر خطی می‌باشد، طراحان ECU برای سهولت کار، جداولی را به نام map داخل حافظه ECU می ریزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاویه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده است.

هر چه دقت این جداول بیشتر باشد، دقت عملکرد ECU بیشتر خواهد بود. نکته ای که باید توجه کرد اینست که مقادیر این جدولها وابستگی مستقیمی به پارامترهای جغرافیایی موتور، نظیر فشار و دمای هوا دارد.

شرکتهای خودروسازی،  ECU را برای یک آب و هوای خاص طراحی نمی‌کنند بلکه مقادیر map را بگونه ای تنظیم می کنند که برای انواع شرایط جغرافیایی جوابی بهینه و معقول بدهد. بنابراین map ، در این حالت برای تمام خودروهای از یک مدل بهینه است نه هر خودروی خاص؛ زیرا هیچ دو خودرویی، حتی از یک مدل کاملاً مانند یکدیگر نیستند.

اگر سیستمی بتواند این نقیصه را از ECU ها برطرف کند، آنگاه می توان به طور اختصاصی map هر خودرو را کالیبره کرده و توان آن را افزایش داد. امروزه تیونینگ ECU خودروها، بحث جا افتاده ای است و شرکتهای بسیاری در این زمینه فعالیت می کنند بطور کلی دو روش برای تیونینگ خودروهای انژکتوری وجود دارد. روش اول خواندن دیتاهای (Ecu map) و دادن دیتاهای جدید که شرکتهای بسیاری در این زمینه فعالند از جمله Eurochip ، Chip Tuning ، Tech TV ، Autospeed و ... یکی از اشکالات این روش اینست که بشدت وابسته به ساختار ECU است و با پیچیده شدن سخت افزار ECU امکان خواندن و تغییر دیتاهای آن مشکل و گاهی غیرممکن می شود مگر آنکه شرکت سازنده ECU خود نحوه دسترسی به اطلاعات را در اختیار شرکتهای تیونینگ بگذارد.

روش دوم اضافه کردن یک سخت افزار جانبی به ECU جهت تغییر پارامترهای ECU است. این روش گرچه گرانتر تمام می شود اما وابسته به نوع ECU نیست. یکی از شرکتهایی که در این زمینه فعال است ، شرکت Dastek است. شرکتی که در آفریقای جنوبی قرار دارد و با پرسنلی در حدود ٣٠ نفر توانسته موفقیت چشمگیری داشته باشد.جالب است بدانید که این شرکت بظاهر کوچک توانسته است محصول خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر کند و بیش از ٣٠٠ نمایندگی فروش در سرتاسر دنیا دارد که فقط ١٠٠ تا از آنها در ایالات متحده آمریکا هستند.

نام این محصول UNICHIP است. اصول عملکرد UNICHIP بدین صورت که سنسورهای اصلی در یک موتور انژکتوری (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه کار موتور، مقادیری مجازی از این دو سنسور را به ECU اعمال می‌کند؛ بگونه ای که رفتار ECU نسبت به حالت قبل بهبود پیدا می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد که موفقیت  UNICHIPدر این زمینه بسیار بالا بوده است:از هر ۴٠٠ خودرو، فقط یک خودرو ممکن است با UNICHIP بهینه نگردد، % ٨٠ خودروهایی که در آفریقای جنوبی استفاده  می شوندUNICHIP ، را در خودروهای خود نصب کرده‌اند UNICHIP ،  بر روی بیش از ٣٢٠ مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنیا پیاده شده است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: سخت افزار Ecu

یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده IC های اتومبیل شرکت Infineon می باشد.

انواع مختلف موسفت‌های این شرکت در ECU خودرو به کار رفته که به معرفی آن می پردازیم.

Automotive MOSFETs

OptiMOS™ Families – Green and Robust

بسته های  Green & robustشامل پکیچ ای سی هایی می باشند که می توانند دمایی در حدود ٢۶٠ درجه سانتیگراد را تحمل کرده و در حالت پایدار باقی بمانند این پکیچ تحت استاندارد (WEEE) تولیدمی شود و همچنین قابلیت بازیافت را دارا می باشد (میزان آسیب و خسارت به محیط زیست بخاطر تکنولوژی بازیافتی بودن قطعات استفاده شده کم بوده و کمترین میزان تولید مواد سمی را دارا می باشد).

 

2-1 انواع IC های بکار رفته در خودرو

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد